Waterstructuurplan Noorddijk

Op 17 september is een inloopavond gehouden over het Waterstructuurplan Noorddijk. De avond vond plaats in het waterschapshuis aan de Kardingerplas en werd bezocht door ongeveer 50 bezoekers uit de noordoostelijke wijken. Zij konden zich laten informeren over alle aspecten van het Waterstructuurplan Noorddijk. Namens de gemeente Groningen was wethouder Jan Seton aanwezig om uitleg te geven en namens waterschap Noorderzijlvest dagelijks bestuurslid Carla Alma. Ook de leden van de projectgroep waren aanwezig om de maatregelen te verduidelijken.

Doelen van het Waterstructuurplan

In 2008 is begonnen met de uitvoering van het Waterstructuurplan Noorddijk. De belangrijkste doelstellingen van het plan zijn:

v  Het realiseren van een robuust en veilig watersysteem, dat is voorbereid op de verwachtte klimaatveranderingen.

v  Het verbeteren van de  waterkwaliteit in de watergangen en vijvers, waarlangs het goed toeven is voor de ruim 30.000 inwoners van het gebied.

v  Het scheppen van de juiste hydrologische randvoorwaarden voor de gewenste ecologische ontwikkeling van het gebied.

v  Het optimaliseren van de mogelijkheid om de watergangen op de juiste wijze te beheren en onderhouden.

v  Kostenbesparing door combineren van projecten en vermijden van grootschalige grondaankopen.

Het oorspronkelijke plan werd vastgesteld in 2008. Door de veranderde tijdsgeest en inzichten in de afgelopen jaren was het nodig het plan tegen het licht te houden. De opzet is nu aangepast, omdat bepaalde voorgenomen maatregelen niet meer te realiseren zijn. Met het aangepaste plan kan een groot aantal van de oorspronkelijke doelstellingen toch worden uitgevoerd.

Van plan naar acties

Het afgelopen jaar heeft een projectgroep een voorstel opgesteld om deze doelstellingen toch te kunnen uitvoeren. En dat tegen aanvaardbare kosten. In de projectgroep zitten medewerkers van het Waterschap Noorderzijlvest, de Gemeente Groningen, Natuurmonumenten, Grontmij en J en L Datamanagement. De projectgroep heeft veel mogelijke scenario’s onderzocht. Er is gekeken naar alle mogelijke kanten van het waterbeheer: de hydraulische werking, wateraanvoermogelijkheden, berging van neerslag, waterconservering, waterkwaliteitseffecten, veiligheid, beheer, onderhoud en duurzaamheid. Met de resultaten van de onderzoeken heeft de projectgroep het voorkeursscenario opgesteld. Dit scenario is vervolgens vertaald in een maatregelenplan met concrete acties. Het maatregelenplan heeft de goedkeuring van de besturen van de betrokken organisaties.

Water op weg door de wijken

Het Waterstructuurplan Noorddijk voorziet in een watercirculatiesysteem. Met dat systeem wordt water vanuit Lewenborg, via het natuurgebied Noorddijk, richting Beijum gebracht. Doordat het water langer in het natuurgebied Noorddijk blijft, verbetert de kwaliteit van het water. De waterplantengroei in het gebied werkt namelijk zuiverend.

Een verdere verbetering van het water treedt op in de ecologisch ingerichte Drielandengraft en in de sloten in Beijum Oost. Het water gaat zo veel mogelijk door de aanwezige sloten. Een deel van het water kan vanuit deze sloten naar het bestaande helofytenveld. Dit waterzuiverende rietveld wordt hiervoor aangepast. Pas daarna gaat het water naar de Kardingerplas.

Op deze manier is het water al maximaal gezuiverd voor het in de Kardingerplas komt. Door zuiverder water krijgt de blauwalg veel minder kans om zich in de zomermaanden explosief te ontwikkelen.

Het overige deel van het water gaat vanuit de sloten in Beijum Oost naar kanaaltjes en sloten in Beijum waar het water hoger staat. Via een speciale stuw, een zogenaamd verdeelwerk, wordt het water over de diverse kanaaltjes en sloten verdeeld. Daarna stroomt het water in het gebied met een lagere waterstand. Van daaruit wordt het dan weer omhoog gepompt naar de kanaaltjes en sloten van Kardinge en vervolgens naar de Lewenborgsingel.

Niet te nat en niet te droog

In droge tijden, wanneer er een tekort aan water in de sloten is, kan water vanuit het Boterdiep en de Borgsloot in het gebied worden gelaten. Met dit waterstructuurplan hoeft dat minder vaak dan eerst. Dat betekent dat de kwaliteit van het water in het gebied toeneemt. Tegelijkertijd hoeven de hoofdgemalen minder te draaien en dat bespaart weer kosten.

Het waterstructuurplan Noorddijk zorgt er ook voor dat water meer de ruimte krijgt in het gebied. Daardoor hoeft er in natte perioden minder water te worden weggepompt. En dat zorgt er weer voor dat het in het gebied veiliger is tegen wateroverlast.

foto: FPT

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.