Verslag bijeenkomst Kardinge, zuidelijke rand Beijum

Ruim 200 inwoners van Beijum en gebruikers van Natuur- en Recreatiegebied Kardinge hebben een enquête ingevuld over de inrichting van de zuidelijke rand van Beijum. Naar aanleiding van deze enquête is er een bijeenkomst geweest op 14 maart in buurtcentrum de Kleihorn. Er waren ruim vijftig personen aanwezig, de meeste aanwezigen waren woonachtig in Beijum, één persoon kwam uit Lewenborg. Ongeveer een kwart van de aanwezige mensen gaf aan lid te zijn van Natuurmonumenten. Het doel van de avond was om een beter beeld te krijgen van de wensen voor de groene strook, gelegen aan de gehele zuidelijke rand van Beijum. Allereerst was er een korte introductie over de historie en gebruik van het gebied. Hierop volgend werden de resultaten van de enquête gepresenteerd. Na een korte pauze lagen er vijf plattegronden van het gebied op A0-formaat klaar voor een schetssessie. Men ging in groepen van ongeveer tien personen met elkaar in gesprek over een inrichting voor het gebied en konden dit intekenen op het plattegrond. Na deze schetssessie werd er per groep een samenvatting van de ideeën gegeven.

Start van de avond

Allereerst heeft Alje Zandt een korte introductie gegeven en uitgelegd wat de opzet en invulling is van de avond. Vanuit de zaal uitten een aantal aanwezigen in eerste instantie hun ongenoegen over de aanleiding van de avond. Ze gaven aan tevreden te zijn met dit deel van Kardinge en geen reden te zien waarom Natuurmonumenten het zou moeten veranderen. Na een korte plenaire discussie hierover is besloten toch eerst van de aanwezigen te horen welke wensen er zijn.

Daaropvolgend gaf Reiner Hartog, vanuit zijn functie als boswachter, algemene informatie over het gebied en de mogelijkheden voor het gebied gelegen aan de zuidelijke wijkrand van Beijum. Tijdens deze start van de avond werd er vanuit de aanwezige mensen al aangegeven dat men eigenlijk al erg blij is met het gebied en het open karakter werd erg gewaardeerd. De wens om het zo te laten was op dat moment ook groot. Als er na het schetsen nog steeds vragen zouden zijn, dan konden deze aan het einde van de avond ter discussie komen.

Na de pauze

Na de koffie- en theepauze werden de plattegronden op A0-formaat op tafel gelegd. Men schoof aan bij één van de vijf tafels, waardoor er ongeveer(minimaal) tien personen bij één plattegrond zaten. Men ging met elkaar in gesprek over de invulling van het gebied, in eerste instantie gericht op één van de vier deelgebieden(zie afb.1). Sommige groepen hebben de schets uitgebreid voor het hele gebied.

Ingetekende plattegronden

Aan het einde van de avond lagen er vijf ingetekende plattegronden op de tafels, met diverse enthousiaste ideeën. De ideeën waren in verschillende categorieën in te delen, waaronder bijvoorbeeld recreatie(voor de kinderen), struikgewas, poelen en begrazing. De plattegronden zijn ingedeeld in vier deelgebieden(zie afb.1) , elke groep legde de focus op één van deze deelgebieden. Per deelgebied zal uiteengezet worden welke ideeën geopperd werden.

Deelgebied A

Groep Alje Zandt (Deelgebied A&B tezamen):

Men is erg tevreden met het huidige beheer van Natuurmonumenten van de strook grenzend aan hun woonomgeving. Ze genieten van het half open landschap met uitzicht en rust. Het geeft een ruimtelijke meerwaarde aan hun woonomgeving. Regelmatig voetballen kinderen op het kleine voetbalveldje, grenzend aan de wijk of spelen daar in de natuur. Het vliegerveld voorziet in een behoefte, ook voor mensen van elders. De groep is heel duidelijk: geen bebouwing. Ze ziet graag dat de sloten grenzend aan de wijk worden verbreed en verdiept, vanwege veiligheid en aantrekkelijkheid voor bijvoorbeeld watervogels. Het moet open water blijven en niet helemaal dichtgroeien. De achterliggende strook met meidoorns en ander struweel moet wat hen betreft hetzelfde karakter houden: geen bos, maar een half open landschap met lage begroeiing. Het mag wel bloemrijker worden. Het maaibeheer mag in plaats van met machines ook met vee gebeuren. Vanuit de groep worden runderen, schotse Hooglanders, paarden en schapen genoemd. Ze vinden het belangrijk dat het veilig blijft voor de mensen (incl. spelende kinderen) die er komen. De strook moet bereikbaar blijven en de aanwezige paden verdienen verbetering.

De groep ziet graag dat Natuurmonumenten de oude populieren stapsgewijs gaat vervangen door andere bomen. Wat hen betreft wordt het een meer gevarieerd bos met verschillende boom- en struiksoorten, in verschillende leeftijden en hoogtes.

Voor het deel oostelijk van het fietspad en basketbalpleintje ziet de groep graag een half open landschap. Geen hoogopgaand bos, maar lage bossages. De groep kan zich voorstellen dat Natuurmonumenten kiest voor natuurlijke begrazing en de aanleg van poelen.

Groep Roel Douwes:

Huidige situatie:

De verpachte landjes geven een wisselende stemming, enerzijds is het leuk voor de kinderen (beetje kinderboerderij idee), maar aan de andere kant is het een ‘rommeltje’. Daarnaast lopen de dieren er te lang in te natte omstandigheden en de rasters worden als negatief ervaren. Het voetbalveldje wordt gebruikt, maar is niet heel aantrekkelijk.

Wensen toekomst:

Men wil graag de vrije uitzichtstrook in stand houden (met of zonder dieren). Daarnaast zou men meer leuke speelmogelijkheden voor kleine kinderen zien. De hondenlosloopplekken hebben een duidelijke zonering nodig, honden en spelende kinderen gaan niet samen.

Groep Erik Bethlehem:

Geen opmerkingen

Groep Reiner Hartog(Deelgebied A&B tezamen):

Bloemrijke bermen zouden hier goed mogelijk zijn. Een speelveldje voor kinderen met iets van een trappersbaan.

Groep Bart Zwiers:

Beginnende bij de populieren ziet men graag inheemse duurzame bomen terugkomen, met bijzondere aandacht voor fruitbomen. Ook iepen of essen zijn welkom. De dierenweides worden gewaardeerd, maar aandacht voor de verrommeling en de zwart gelopen grond is wel nodig.

Deelgebied B

Groep Alje Zandt:

Zie deelgebied A

Groep Roel Douwes:

Huidige situatie:

Het is erg afgesloten van de rest van het gebied en er is weinig te beleven.

Wensen voor de toekomst:

Men zou meer openingen(doorkijkjes) in de bosstrook willen zien. Er zouden leuke paadjes aangelegd kunnen worden, bijvoorbeeld een houtsnipper – slingerpad door de bosstrook. De sloten kunnen verbreed en verdiept worden (zijn nu deels dicht gegroeid), zodat er meer open water is voor kikkers e.d. Ook ziet men graag meer bruggetjes. Het plukbos en vliegerveld moeten gehandhaafd worden, het populierenbos kan omgevormd worden tot een aantrekkelijker bosje, misschien een speelbos? Men ziet graag meer speelmogelijkheden voor kinderen, zoals een speelbos, blote voetenpad, beleefbos, picknicktafels, speeltuin, doolhof of een knuppelpad.

Groep Erik Bethlehem:

In dit gebied zou meer recreatie voor kinderen kunnen komen. Er werd voorgesteld om hier een doolhof en kabelbaan te creëren. Het vliegerveld en plukbos moesten zeker behouden worden. Aan de rechterzijde van het vliegerveld zou nog een pluklaan gerealiseerd kunnen worden. De struiken kunnen behouden worden en het beheer kan zich hier op richten, zoals periodiek snoeien of afzetten.

Groep Reiner Hartog:

Zie deelgebied A

Groep Bart Zwiers:

Het huidige voetbalveldje wordt onvoldoende gebruikt om het dure en saaie uiterlijk te rechtvaardigen. Men ziet liever dat één van de twee voetbalveldjes wordt behouden en de tweede verdwijnt. In ruil daarvoor zou men graag wat reliëf zien en een natuurlijke overgang zien terugkomen. De open structuur van dit gebied moet net als het huidige gebied gehandhaafd blijven.

Het tweede populierenbos met de oude trimtoestellen mag ook omgevormd worden naar een meer natuurlijk uiterlijk. Onderbegroeiing met kruid en struik laag en bomen in verschillende hoogtes mogen terugkomen. De voorkeur gaat uit naar het gefaseerd weghalen van de populieren, dood liggend hout wordt niet afgewezen.

Deelgebied C

Groep Alje Zandt:

Men ziet hier graag een half open landschap, liever geen hoogopgaand bos, maar lage bossages. Men kan zich voorstellen dat er gekozen wordt voor natuurlijke begrazing en de aanleg van poelen.

Groep Roel Douwes:

Huidige situatie:

Het is een moeilijk toegankelijk gebied en het sluit niet aan op de rest van het gebied. De sportvelden geven overlast door de verlichting en het geluid.

Wensen voor de toekomst:

Men zou graag een open coulissenlandschap laten ontstaan, door bijvoorbeeld singels met elzen en knotwilgen langs de sloten. Een goede overgang van stad naar platteland. Men ziet graag één of meerdere speciale hondenuitlaatgebieden. De paden zouden voor iedereen bereikbaar/begaanbaar moeten zijn, dus niet te drassig. Er zouden eventueel koeien kunnen staan, als dat kan in combinatie met de andere functies. Een deel van de speelmogelijkheden voor kinderen, uit deelgebied B, zou ook hier een plek kunnen vinden. De sloten kunnen verbreed worden en er kunnen poelen aangelegd worden. De plukweiden zouden meer naar het westen verplaatst kunnen worden, op de huidige plek leidt het tot verrommeling van het landschap, het past beter in de zone met het plukbos.

Groep Erik Bethlehem:

Hier ziet men graag een apart hondenlosloopgebied. De al aanwezige strook kan behouden worden en kan uitgebreid worden naar beneden. Aan de rechterkant van dit gebied is er de mogelijkheid voor begrazing, welke doorgetrokken kan worden naar deelgebied D. Men wil graag het vrije uitzicht behouden, maar het huidige beleid is wel kaal een saai. Onderhoud van het pad wordt als belangrijk punt aangekaart. Het is een overgangszone, dus het gebied moet ook als zodanig ingericht worden. Ten aanzien van het maaibeheer kan ook meer variatie gehanteerd worden, zoals gefaseerd maaien of de frequentie aanpassen (één keer maaien, in plaats van twee keer). Het aspect veiligheid is ook een belangrijk punt. Op sommige plekken is het fietspad erg donker en daar kan eventueel (natuurvriendelijke) verlichting worden geplaatst. Her en der een knotwilg zou men ook kunnen waarderen. Langs het fietspad(schuine as) zou men graag een rij bomen en struiken zien, zodat het sportcomplex minder in het zicht is. Een grasdak op de sporthal zou gewaardeerd worden. Men gaf ook aan dat er her en der een poel aangelegd kan worden.

Groep Reiner Hartog(Deelgebied C&D tezamen):

De huidige plukakkers worden als erg positief ervaren. Mogelijk kan dit worden uitgebreid in de vorm van een plukrand langs een wandelpad (bloemrijke bermen).

Door het graven van ondiepe waterpartijen waar oevervegetatie veel ruimte krijgt, stimuleren we zowel natuur als belevingswaarden. Het begrazingsgebied nabij het Dwarsdijkerbos geeft een mooi natuurlijk beeld. Met name de belevingswaarden worden hier als positief ervaren (meer afwisseling). Echter heeft het wel een iets te aangelegd beeld (bankjes, bruggen, paden enz.). Vergelijkbare begrazing in de wijkrand Beijum is dus ook goed denkbaar. Echter moet er wel rekening gehouden worden met mensen die niet van de koeien houden (hondenuitlaters enz.). Door middel van een begrazingsvrij lint langs de wijk kunnen ook deze mensen goed gebruik blijven maken van het betreffende terrein.

Een educatieve route, gebaseerd op beleving, zou het gebied hogere gebruikerswaarden geven. Dit zou mogelijk in vergelijkbare vorm als de route bij het bevrijdingsbos kunnen. Een aantal paden zijn noodzaak om de toegankelijkheid goed te houden. Belangrijk is dat de paden een natuurlijk karakter hebben (liever geen asvaalt of beton). Een aantal natuurlijk ogende bankjes geven gebruikers leuke rustplekken.

De huidige vuilnisbakken zijn erg vandalismegevoelig en zijn niet mooi om te zien. Ook de huidige bankjes worden als minder mooi ervaren.

Groep Bart Zwiers:

In dit deel zou men wel graag een educatief wandelpad willen hebben, wel met voldoende afstand van de huidige huizen. Daarbij is de huidige struiklaag al hol en kan men er doorheen kijken. Samen met de aanleg van het wandelpad zouden deze huidige struiken weer opnieuw teruggezet kunnen worden. Begrazing langs de huizen wordt door allen als een positieve bijdrage voor het beheer gezien. Sterker nog, de dochters van één van de aanwezigen, wonende direct aan het gebied, hebben papa met dit doel naar deze bijeenkomst gestuurd. Het voetbalterreintje wordt intensief gebruikt en zou behouden moeten worden. De huidige sloot is maar deels aangelegd met een natuurlijk oever. Men zou graag zien dat dit wordt doorgezet langs de gehele sloot.

Deelgebied D

Groep Alje Zandt:

Men ziet hier graag een half open landschap, liever geen hoogopgaand bos, maar lage bossages. Men kan zich voorstellen dat er gekozen wordt voor natuurlijke begrazing en de aanleg van poelen.

Groep Roel Douwes:

Qua inrichting zou dit gebied aangesloten kunnen worden op het begrazingslandschap met meidoorns. Dus meer reliëf, sloten vergraven, uitdiepen en verbreden, struweel van braam, sleedoorn, meidoorn in de vorm van losse groepjes struiken. Er wordt ook voorgesteld om het fietspad overgraasbaar te maken met veeroosters, als het kan is dit een leuk idee, het draagt bij aan een goede natuurbeleving. Indien dit niet mogelijk is kan het deelgebied aan de noordkant van het fietspad aangesloten worden op deelgebied C(coulissenlandschap).

Groep Erik Bethlehem:

De begrazing uit deelgebied C kan doorgetrokken worden naar dit gebied, met her en der een poel. De sloten kunnen verbreed en uitgediept worden. Hier zou ook een mogelijkheid zijn voor een hondenlosloopgebied of recreatie voor kinderen. Een belangrijk aspect wat hier genoemd wordt is veiligheid voor wandelaars en fietsers.

Groep Reiner Hartog:

Zie deelgebied C

Groep Bart Zwiers:

Het educatieve pad kan verder doorlopen naar het gebied aan de overzijde van het fietspad. Voor het gehele gebied wordt gezegd dat men het saai vindt en het aanzicht met de woningen lelijk. Men ziet graag begrazing met bomen en struiken en hier en daar een verhoging van max. een meter hoogte. Ook open water door de strakke sloten te verdiepen en op te ruimen wordt als een mogelijkheid gezien.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.