Verslag Algemene Ledenvergadering maart 2016

Verslag van de Algemene ledenvergadering Bewonersorganisatie Beijum van 30 maart 2016.

Aanwezig volgens de presentielijst:  17 leden (bij verkiezing nieuw bestuur, agendapt. 11, zijn bij volmacht 2 stemmen uitgebracht namens 2 leden die niet aanwezig konden zijn).

 1. Opening, vaststelling geldigheid vergadering.

De vergadering werd voorgezeten door Rein van der Velde, plaatsvervangend  voorzitter van het bestuur van de BOB. Daar het aantal aanwezige leden niet voldoet aan het gestelde quotum van 10 %                     is de ALV statutair niet rechtsgeldig en is de leden voorgelegd of de ALV toch doorgang moet vinden of opnieuw uitgeschreven  dient te worden.  Bij acclamatie is voor het doorgaan van de ALV gekozen.

 1. Agendavaststelling.

Wijziging punt 11. Bestuurssamenstelling – terugtreden oude bestuur –verkiezing nieuw bestuur.

Vanuit de ledenvergadering kwamen  2 verzoeken: inlassen pauze om 20.30u en het vooruitschuiven van agendapunt en 10 en 11.

Eerste verzoek is gehonoreerd en het tweede verzoek is gezien de voorgaande agendapunten, voornamelijk hamerstukken,  niet gehonoreerd.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen.

Acht leden hebben zich voor deze ALV afgemeld.

 1. Vaststelling verslag ledenvergadering 24 september 2015.

Een van de leden had het  wat correcter gevonden om de tekst van de ingediende motie rond de kwestie Lentis bij het verslag te voegen.

Als op of aanmerking werd nog aangegeven dat er geen vermelding is dat het bestuur om de veertien dagen vergadert en dat deze vergadering in principe openbaar is. Het verslag is hierna vastgesteld.

 1. Vaststelling verslag extra ledenvergadering 9 november 2015.

Geen bijzonderheden. Het verslag is vastgesteld.

 1. Vaststelling Inhoudelijk jaar verslag 2015.

Geen bijzonderheden en is vastgesteld.

 1. Vaststelling financieel jaarverslag 2015.

Gezien de leegloop in de Wegwijzer en de eventueel ophanden zijn de verhuur van de ruimtes aan gegadigde(n) is de reservering van € 500, – op de balans zeer verstandig.

De kascommissie heeft zijn bevindingen mondeling en schriftelijk meegedeeld . De twee kascommissieleden ,in deze Luuk Jonker en Jochem Atema, hebben geconstateerd dat de financiën op orde zijn.  Financieel jaarverslag is goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Decharge.

Na goedkeuring en vaststelling van het financieel jaarverslag 2015 heeft de ledenvergadering het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid en financieel beheer.

 1. Voortgangsrapportage voorjaar 2016.

Geen bijzonderheden en is vastgesteld.

 1. Verslag bezinningscommissie: De Bewonersorganisatie anno 2016

Kort en bondig werd de gang van zaken vanaf 9 november 2015 weergegeven. Van de 5 commissieleden hebben  vier zich om diverse privé redenen teruggetrokken. In de tussentijd zijn twee nieuwe leden bijgekomen. Op initiatief van de bezinningscommissie is een nieuwsbrief uitgebracht en een IDEE CAFÉ georganiseerd.

De leden geven unaniem aan dat de voorgestelde weg om samen met andere bewonersinitiatieven, zoals de Sociale Long, en (wijk)organisaties,de krachten te bundelen en te werken aan een breed collectief als wijkorganisatie de juiste richting is. Hoe een en ander ingevuld zal worden moet blijken uit het komende halfjaar. Het bestuur is er op gewezen dat, zoals een lid ook aangaf, gewaakt moet worden over het behoud van de verbindingen en contacten die de BOB in  de loop de jaren heeft opgebouwd. Deze moeten gewaarborgd blijven.

 1. Bestuurssamenstelling – terugtreden oude bestuur – verkiezing nieuw bestuur.

Naar aanleiding van het verzoek van  de aanwezigen op het IDEE CAFÉ van 10 maart aan het huidig bestuur om nog een half jaar aan te blijven heeft het bestuur samen met de commissie op 15 maart een extra overleg gehad. Tijdens dit overleg is het volgende besloten:

Het huidige bestuur heeft in eerste instantie aangegeven op 30 maart af te treden. Mede naar aanleiding van het verzoek tijdens het IDEE CAFÉ en de positieve samenwerking met de bezinningscommissie en de ideeën die daaruit zijn voortgekomen hebben twee bestuursleden, Naomi Rumaloine en Rein van der Velde, besloten nog een half jaar aan te blijven. Tiemen Wagenaar heeft aangegeven na 20 jaar op 30 maart te stoppen als bestuurslid van de BOB.  De leden van de bezinningscommissie, Janny Atema, Jovanni Olieberg en Tristan van der Werf hebben verklaard zich kandidaat te stellen voor het bestuur.

 

Het voorstel van het bestuur aan de  ALV dat de BOB bestuursleden Naomi Rumaloine en Rein van der Velde nog een half jaar in functie blijven en de kandidaatstelling van de bestuursleden Janny Atema, Jovanni Olieberg en Tristan van der Werf als bestuursleden ,is unaniem door de ALV aangenomen.

Na een kleine voorstelronde werden de kandidaat bestuursleden Janny Atema, Jovanni  Olieberg en Tristan van der Werf bij schriftelijke stemming , waarbij 2 leden bij volmacht voor 2 afwezige leden hun stem uitbrachten, met 18 stemmen voor en 1 onthouding benoemd als bestuursleden van de BOB.

Met lovende woorden is vanuit de ALV en het bestuur met een bos bloemen en een presentje na 20 jaar afscheid genomen van bestuurslid Tiemen Wagenaar.

 1. Geen agendapunten. 
 1. Rondvraag

Bij de rondvraag is het voorstel gedaan om de hulp in te roepen van een extern persoon om het proces tot samenwerking/bundeling van krachten gestalte te geven en te begeleiden. Dit voorstel werd ook al gedaan tijdens het IDEE CAFE van 10 maart j.l. en stond derhalve al op de agenda van het bestuur .

 1. Sluiting

Na de vergadering werd onder het genot van een drankje in een prima sfeer nog nagepraat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.