Verslag Algemene Ledenvergadering BOB

24 maart 2014 (Heerdenhoes)

Aanwezig 21 leden, exclusief 5 bestuursleden. Afwezig met kennisgeving: 3 leden.

Nog voor de vergadering startte, vroeg een lid of het voorstel om eventueel te stoppen met de Beijumkrant een 1 april grap was. Uiteraard was dat niet het geval; het was duidelijk in de 24 pagina’s dikke ALV-stukken te lezen dat het in eerste instantie het niet gaat om de Beijumkrant ten grave te dragen. Er zijn voldoende argumenten vanuit het bestuur die aangeven dat meer bestuursleden hard nodig zijn maar dat ook een andere keuze mogelijk is. Maar later meer hierover.

De avond werd voorgezeten door technisch voorzitter, Menno Fritsema, die hiermee Ger Arkema opvolgde. Er waren geen aanvullingen op de agenda zodat deze ongewijzigd kon worden vastgesteld.

Inhoudelijk verslag

Tijdens de ledenvergadering werden diverse zaken uit het verslag nader toegelicht waar de leden nog eventuele verduidelijking nodig hadden.

Bij het onderwerp Gerrit Krol-brug gaf voorzitter John Veldman aan dat de BOB was uitgenodigd door de Provincie Groningen om plaats te nemen in een klankbordgroep en mee te denken naar mogelijke alternatieven. Wat voor het bestuur en de leden duidelijk is, is dat er minstens een fietsbrug moet terugkomen als de Krolbrug weggehaald wordt. Een tunnel voor fietsers zou mogelijk nog een betere oplossing zijn maar gelet op de kosten hiervoor is een fietsbrug realistischer.

Voor wat betreft de plannen over de leegstand van gebouwen in Beijum is het wachten op Jannie Visscher (wethouder SP). De plannen liggen op haar bureau, naar het schijnt, maar door verkiezingen, het nieuw te vormen college en het feit dat Jannie Visscher niet meer als wethouder in het college terug kan komen zou dit wel eens op de lange baan kunnen terechtkomen.

De kwestie rond buitenfitness was voor de meeste leden een duidelijk verhaal. Door de uitgebreide berichtgeving in de Beijumkrant lijkt het duidelijk dat de gesprekken (voorlopig) gestaakt zijn doordat de Werkgroep Buitenfitness ondanks bezwaren van diverse Beijumse organisaties volhardt in een locatie in de Groene Long. En tevens de locatie als eerste wil vaststellen en niet een plek wil bepalen als onderdeel, misschien wel sluitstuk van het hele plan.

Er waren complimenten voor de werkgroep verkeer die er voor gezorgd heeft dat menig kruispunt en oversteekplaats beter verlicht is. Er blijken nog twee kruispunten te zijn die nog niet zijn aangepast.

In eerste instantie zouden er twee blikvangers worden geplaatst maar de tweede die aan de Beijumerweg moet worden geplaatst laat nog even op zich wachten omdat de eerste locatie die was gekozen onmogelijk zou zijn door alle kabels die in de grond lopen. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie, ook aan de Beijumerweg.

De situatie bij het Peddelpark werd ook vanuit de leden aangedragen. Het schijnt er vaak een zooitje te zijn. Het zwerfvuil wordt echter grotendeels achtergelaten door jongeren die er rondhangen, niet zozeer door de crossers zelf, werd opgemerkt.

Financieel verslag

De kascommissie krijgt er een derde lid bij. Koos Ottes blijft en krijgt steun van Luuk Jonker (herkozen) en Jochem Atema. Zij zullen zich het komend jaar buigen over het cijferwerk van de BOB, aangeleverd door penningmeester Rein van de Velde.

Ook deze keer bleek het financieel verslag voor zich te spreken. Enig puntje van onduidelijkheid waren de reserveringen die uit de exploitatiebegroting kwamen. Na uitleg was ook dit punt opgelost en verleende de kascommissie decharge.

De Beijumkrant

Na de pauze werd uitleg gegeven over de zorgvuldige afweging die is gemaakt betreffende de Beijumkrant. John Veldman gaf aan dat er diverse malen over gediscussieerd is binnen het bestuur.

Het probleem is niet of de krant financieel kan blijven of niet (hij kan in een iets mindere vorm blijven) maar dat in de huidige situatie en samenstelling het bestuur de continuïteit niet kan garanderen terwijl dat wel zo is vastgelegd; het bestuur kan die verantwoordelijkheid nu niet dragen. Dat betekent dat het bestuur uitgebreid moet worden met een lid, liever nog 2, dat zich met de krant gaat bezighouden. Maar ook als er mensen zich hiervoor melden, is het bestuur van mening dat dit een uitstekend moment is om de omslag te maken van krant naar website; het bestuur kan niet beide en de beschikbare tijd kan maar een keer besteed worden.

Een groot deel van de aanwezige leden gaf aan per se de Beijumkrant te willen behouden. Door een kerngroepje te vormen met een paar leden, die mogelijk ook bestuurslid willen worden of anderszins willen meedenken, zal voor 1 juli duidelijk moeten worden wat te doen. Als het contract met de uitgever moet worden opgezegd, moet dat formeel voor 1 augustus maar omdat dit midden in de vakantie valt, is 1 juli de feitelijke deadline.

Een mogelijke oplossing, in het geval dat de krant toch komt te vervallen, kan zijn om een pagina te reserveren in de Regiokrant Groningen en extra in te zetten op de website van de Bewonersorganisatie. Maar ook andere opties zijn denkbaar en zullen ook worden meegenomen.

Mike Tomale (tekst) en Bart Luurtsema (foto)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.