Vastgesteld Bestemmingsplan Kardinge ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 24 juni 2015 het bestemmingsplan Kardinge heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Kardinge heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door Het plangebied omvat behalve het sport- en recreatiegebied Kardinge tevens het groengebied tussen de wijken de Hunze en Ulgersmaborg-noord aan de westkant van de oostelijke ringweg, lopend tot aan de Gerrit Krolbrug, alsmede een bedrijfskavel aan de Ulgersmaweg.
Het plan voorziet in een actualisering van de planologische regeling voor het gebied en bevat verder een aantal mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 19 september tot en met 30 oktober 2014  ter inzage heeft gelegen. Deze hebben betrekking op o.a. de locatie voor wakeboarding, de evenementenregeling en het parkeren.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 20 augustus tot en met 30 september 2015 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak.
Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op
aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op groningen.nl/bestemmingsplan. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP530Kardinge-vg01. Door te zoeken op ‘bestemmingsplan Kardinge’ komt u bij de pdf-bestanden van het plan (‘papieren versie’). U kunt ook doorklikken naar de interactieve bestemmingsplannenkaart.
Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De digitale planbestanden zijn te vinden op gemeente.groningen.nl/ro-online/plannen.

Van 20 augustus tot en met 30 september 2015 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:
–    die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
–    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;
–    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Groningen, 19 augustus 2015

Bron: persbericht gemeente Groningen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.