P E R S B E R I C H T: Groningse inwoners en milieuorganisaties vechten gaswinningsbesluit aan bij de Raad van State

Groningen, 16 maart 2015

De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn vrijdag jl. in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp [1]. De organisaties willen dat het besluit wordt vernietigd en de gaswinning veel verder omlaag gaat dan de 39,4 miljard m3 waar Kamp mee heeft ingestemd. Dit om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de transitie naar duurzame energie een impuls te geven. Zij beroepen zich hierbij op het Europese verdrag van de rechten van de mens en de Grondwet [2].

Lambert de Bont, Groninger Bodem Beweging: “Het standpunt van de minister over de omvang van de gaswinning dient gebaseerd te zijn op een heldere risicoanalyse. Op dit moment ontbreekt deze. Zolang de risico’s onzeker zijn, moet de minister het voorzorgsprincipe hanteren en zo snel mogelijk bewegen in de richting van het stoppen van de gaswinning. Een overheid mag niet pokeren met de veiligheid van inwoners als inzet. Voortgaan met de gaswinning brengt bovendien een monsterachtige verstevigingsoperatie met zich mee: minimaal 30.000 woningen moeten worden versterkt of gesloopt. De historische kerken en oude boerderijen worden in hun voortbestaan bedreigd. De enige kans om deze vernietiging van de Groningse leefgemeenschap te voorkomen, is zo snel en zo veel mogelijk te stoppen met de gaswinning.”

Veiligheid Groningers garanderen door onafhankelijk onderzoek
De indieners van het beroepsschrift willen dat de Groninger gaswinning wordt teruggeschroefd of stopgezet [3], totdat uit onafhankelijk onderzoek blijkt welk productieniveau veilig is. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een partij die onafhankelijk is van de NAM en het ministerie van Economische Zaken, die immers beiden een groot financieel belang hebben bij de gaswinning. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid [4] onderschrijft in haar recente advies het belang van onafhankelijk onderzoek en evenwichtige belangenafweging in de besluitvorming.

Zienswijze wordt niet gehoord door minister Kamp
Het beroep van de GBB en de natuur- en milieuorganisaties volgt op een kritische zienswijze [5] die zij begin 2014 indienden op het winningsbesluit van minister Kamp. Hierin verzoekt de coalitie de gaswinning verder omlaag te brengen om de veiligheid van de inwoners van het gaswinningsgebied te vergroten. In januari 2015 werd duidelijk dat de minister deze zienswijze grotendeels naast zich neerlegde en akkoord ging met een gaswinning van bijna 40 miljard m3 per jaar in 2015 en 2016. Onder druk van de Tweede Kamer werd de gaswinning voor de eerste helft van 2015 nog wat verder teruggebracht, naar 16,5 miljard m3, maar het winningsbesluit voor 2015 en 2016 blijft vooralsnog in stand. De GBB en milieuorganisaties zien geen andere mogelijkheid dan beroep aan te tekenen tegen dit winningsbesluit.

————————————————————————————————————–

(1) Beroepsschrift
(2) Het bestreden besluit is in strijd met de artikel 2 lid 1 en 8 lid 1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waarin zijn opgenomen het recht op leven en het recht dat ieder heeft op respect voor het privéleven, familie- en gezinsleven en woning.
Het bestreden besluit is in strijd met artikel 21 van de Grondwet, waarin voor de overheid de plicht is opgenomen zorg te dragen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming (en zelfs verbetering) van het leefmilieu.
(3) Volgens een advies uit 2013 van het Staatstoezicht op de Mijnen (16 januari 2013) moet de gaswinning teruggebracht worden naar 12 miljard m3 per jaar om de veiligheid in Groningen te garanderen. Dit staat in schril contrast tot de het voor 2015 en 2016 vastgestelde gaswinningsniveau van 39,4 miljard m3. Er zijn ook wetenschappers die aangeven dat de gaswinning uit het Groningenveld helemaal moet stoppen om alle risico’s uit te sluiten.
(4) http://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1991/aardbevingsrisico-s-in-groningen
(5) Zienswijze

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.