Lentis: kom nu met echte opheldering en communiceer met de buurt!

Na afloop van het gesprek met de burgemeester van dinsdag 8 september hebben vertegenwoordigers van het bestuur van de BOB, de Medezeggenschapsraad van de Dom Helder Cameraschool en de ‘omwonenden aan de Onnemaheerd’ gezamenlijk overlegd. Hoewel gebleken is dat de geruchten voor het grootste deel op onwaarheid berusten, blijven de antwoorden van Lentis onbevredigend. Ook vandaag blijkt dat doordat Lentis in de pers stelt dat het om alle 12 plekken aan de Onnemaheerd gaat terwijl dinsdagmiddag de BOB nog kreeg te horen dat het om 8 tot 9 zou gaan, een uitbreiding van 2 of 3 t.o.v. de bestaande 6. De ondertekenaars constateren ook dat Lentis tot nu toe alleen met de pers heeft gesproken en niet met omwonenden. Doordat bewoners pas 3 weken na het begin van de onrust hun zegje kunnen doen op de informatieavond van komende maandag in De Bron, is de onrust alleen maar toegenomen.

Verklaring en verzoek aan Lentis t.a.v. Begeleid Wonen in de Onnemaheerd, Groningen.

Dinsdagmiddag 8 september vond op verzoek van Lentis een gesprek plaats tussen de directeur van Lentis, Gerard Koorman, en het bestuur van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB). Toevalligerwijs vond nauwelijks een uur later op verzoek van burgemeester Peter den Oudsten een bijeenkomst plaats met datzelfde BOB-bestuur en met Remko van der Lei (voorzitter Medezeggenschapsraad Dom Helder Camaraschool) en Lammert Doedens (bewoner Onnemaheerd en initiatiefnemer petitie).

Die gesprekken leverden op dat er een wat ander beeld heerst over de situatie dan zoals de directeur van Lentis dit naar de BOB en de burgemeester heeft geschetst, dat de onrust en onzekerheid daarover veel te lang heeft geduurd en dat Lentis, afgezien van het gesprek met het bestuur van de BOB en een gesprek met de burgemeester, in feite alleen verder via de pers communiceert. Hiermee blijven de bewoners, en zeker de omwonenden van de bewuste panden in het ongewisse en waardoor de onrust en onzekerheid blijft voortduren.

Het verhaal van Lentis in grote lijnen.

Al geruime tijd worden 6 van de 12 plekken aan de Onnemaheerd al ingenomen door forensisch psychiatrische patiënten. Daar komen 2 of 3 plekken bij. Met de huidige 6 ‘andere’ bewoners – voor wie de huisvesting in principe tijdelijk is – worden gesprekken gevoerd over wat nodig is om hen elders te huisvesten. Op deze manier wordt ruimte gemaakt voor die 2 of 3 nieuwe mensen.

Omdat dan de ruime meerderheid uit forensisch psychiatrische patiënten bestaat, wordt de organisatie overgeheveld van de volwassenenzorg van Lentis naar Forint, het deel van Lentis dat samenwerkt met de Van Mesdagkliniek. Ook komt er een 24-uurs dienst, die is er nu niet.

Overigens laat Lentis in een artikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 9 september optekenen dat het niet om 8 of 9 plekken gaat, maar om alle 12, daarmee de onduidelijkheid weer vergrotend. Verder is het onduidelijk in hoeverre er momenteel en in de toekomst sprake is of zal zijn van doorstroom van bewoners.

Leidraad “Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen”.

Wij zijn van mening dat de door de gemeente opgestelde leidraad ‘Realiseren voorzieningen voor kwetsbare groepen’ van toepassing is op deze wijziging in het beleid van Lentis. Er is een wijziging in situatie òf Lentis heeft vanwege de gebrekkige communicatie ervoor gezorgd dat er een wijziging van situatie lijkt.

Om in het vervolg zorgvuldig rekening te houden met alle partijen, is het noodzakelijk dat de leidraad in werking treedt. Zolang Lentis niet volgens de leidraad handelt, zullen ondergetekenden bezwaar blijven houden tegen verandering van de huidige situatie.

In de leidraad staan behartigenswaardige aanbevelingen over hoe te handelen in situaties waar kwetsbare groepen, en daar gaat het hier over, worden gehuisvest. Dan gaat het om bijvoorbeeld de afspraken met de gemeente, maar ook de rol van bewonersorganisaties en omwonenden komt aan de orde:

Transparantie naar omwonenden. Omwonenden willen gehoord worden en serieus worden genomen.
Communicatie met de buurt. Werk conform het wijkconvenant (afspraken gemeente met bewonersorganisaties). Openstaan voor zorgen en suggesties vanuit de buurt is van groot belang.
Inbreng bewoners. Presenteer geen voldongen feit. Zorg dat plannen bijgeschaafd kunnen worden zodat er ingespeeld kan worden op opmerkingen en suggesties uit de buurt.

Zorgvuldigheid en Communicatie.

Dat Lentis de nodige zorgvuldigheid wil betrachten in de gesprekken met de huidige bewoners, is niet meer dan logisch en begrijpelijk. Tegelijk heeft Lentis niet dezelfde zorgvuldigheid in acht genomen richting de wijk en de omwonenden. Meer dan twee weken na het begin van de onrust is met de BOB gesproken. Verdere informatie is alleen in de pers verschenen. Alsof dan iedereen geïnformeerd en gerustgesteld zou zijn.

Informatieavond.

Op maandag 14 september zal een informatiebijeenkomst plaatsvinden in De Bron. Of alle omwonenden een persoonlijke uitnodiging ontvangen is ons niet bekend. Ondergetekenden zullen zeker zijn. In die bijeenkomst vragen wij Lentis om in elk geval met antwoorden te komen op onderstaande vragen:

Waarom is niet direct na het ontstaan van de onrust met de buurt en omwonenden contact opgenomen om hun verhaal te horen. De informatieavond is pas na drie weken. In de tussentijd is de onrust gegroeid, het vertrouwen in Lentis afgenomen.
Geef aan welke vergunningen al gelden of nog moeten komen, of er al dan niet in beroep gegaan kan worden tegen benodigde vergunningen.
Welke mensen zijn en worden daar gehuisvest in relatie tot de bemoeienis met Van Mesdag? De uitbreiding van 6 naar 8 of 9 mensen (of worden het er 12?) heeft wel tot gevolg dat de begeleiding wordt aangepast, zoals de 24-uurs dienst. Welke aanleidingen zijn er voor die aanpassing? Is de veiligheidssituatie anders dan voorheen?
De huidige situatie wordt als veilig ervaren door omwonenden, school en ouders. Op welke manier waarborgt Lentis dat de situatie veilig blijft voor alle partijen?
Komt er een regulier overleg met omwonenden, om de voortgang te bespreken, te evalueren? Dat er tot nu toe overlast was om een dergelijk overleg te starten, zegt niets over de wenselijkheid daarvan. Wie vanuit Lentis dan wel Forint zijn wanneer en waarover aanspreekbaar?

Omwonenden Onnemaheerd, voor deze Lammert Doedens (bewoner)

Medezeggenschapsraad Dom Helder Camaraschool, voor deze Remko van der Lei (voorzitter)

Bestuur Bewonersorganisatie Beijum, voor deze John Veldman (voorzitter)

Op de voorgrond van de foto van Remko van der Lei van links naar rechts burgemeester Peter den Oudsten, Rein van der Velde (BOB), Ruud van Erp (gemeente) en Lammert Doedens (omwonende). Daar achter staan onder meer John Veldman en Naomi Rumaloine (beiden BOB).

4 reacties op “Lentis: kom nu met echte opheldering en communiceer met de buurt!

  1. Ik neem aan dat de hele buurt nu eens word geïnformeerd en niet alleen het begin van de onnemaheerd. Wij wonen helemaal achteraan in de buurt en zowel wij als ons hele plein hebben niets vernomen en alles via via moeten horen.

    Wij zouden ook graag onze mening willen verkondigen, misschien dat Dhr. Doedens hier iets in kan betekenen.

    1. Toch vind ik het een vreemde gang van zaken dat er een aantal zijn die wel een brief hebben gehad en een groot deel van de buurt ook weer niet. Net als dat Dhr. Doedens de vertegenwoordiger van de buurt blijkt te zijn, terwijl de helft van de buurt van niets weet. Maar goed, wij zullen aanwezig zijn a.s. maandag.

  2. Beste Chris,

    Morgenmiddag ga ik persoonlijk de wijk in en ga bij elk huis aanbellen en vragen wat weten jullie wisten jullie van de plannen van Lentis en enz. Niemand thuis geen probleem ik laat contactmogelijkeheden achter. Lammert Doedens bewoner Onnemaheerd (aanhet begin) daar had je gelijk in.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.