Kort verslag van de Algemene ledenvergadering

Op 20 maart 2018 vond de ALV van de Bewonersorganisatie plaats.
Er waren 15 leden aanwezig en enkele berichten van verhindering.
Omdat het quorum niet aanwezig was is aan de leden voorgelegd of de vergadering door kon gaan.
Hier werd unaniem door de aanwezigen mee ingestemd.

Na aanleiding van het verslag van 25 september 2017 is aandacht geschonken aan de positie van de Wijkkrant. De gemeente Groningen is van mening dat de bewonersorganisatie (mede) subsidieaanvrager is voor de wijkkrant. Gesprekken met het Trefpunt hierover zijn gaande.

Vervolgens is het inhoudelijk jaarverslag aan de orde gekomen. Een van de onderwerpen hieruit is het Speelplekkenplan. Ook is gesproken over de aanvraag van de bewonersorganisatie bij de gemeente Groningen over het realiseren van een buitenfitness in combinatie met de ‘oerspeeltuin’ van Natuurmonumenten. Dit plan bleek niet uitvoerbaar, mede in verband met de complexiteit van het onderhoud en het toezicht.

Ook is het verslag van de werkgroep Groen, Grijs en Verkeer aan de orde gekomen.  Hierbij is met name ingegaan op de slechte staat van de bewegwijzering in Beijum, de avfaldumping en het onderhoud van de openbare ruimte.

De jaarrekening over 2017 is vastgesteld en naar aanleiding van het verslag van de kascommissie heeft de ALV  aan de penningmeester en het bestuur decharge verleent.

Tevens is de kascommissie, bestaande uit Joke Schilperoord en Jochem Atema voor een jaar herbenoemd.

In de voortgangsrapportage is gesproken over het wijkvernieuwingsplan. Er is nu een klankbordgroep actief, die een actieplan opstelt om te kijken waar behoefte aan is, op het gebied de fysieke omgeving en het sociale vlak.

Daarnaast is er nog gesproken over de Heerdenaanpak en de veiligheidsgesprekken met de gemeente en de coöperaties.

Agendapunt 10 had betrekking op de bestuursverkiezingen. Het aftredende bestuur, bestaande uit: Janny Atema, Naomi Rumaloine, Tristan van der Werf en Rein van der Velde is bij acclamatie herkozen. Dat geldt ook voor Tiemen Wagenaar die zich verkiesbaar had gesteld.

Na de rondvraag en de sluiting is er onder het genot van een hapje en een drankje nog wat nagepraat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.