Hoofdzaken Algemene Ledenvergadering BOB

Op dinsdag 24 september hield de bewonersorganisatie Beijum (BOB) haar halfjaarlijkse – reguliere – ledenvergadering. Op de agenda stond het werkplan van het bestuur en de begroting voor 2014 centraal. Traditiegetrouw doet het bestuur ook verslag van wat ze gedaan heeft sinds de vorige ledenvergadering (maart 2013).

Op verzoek werd aan de agenda een punt toegevoegd. Een aantal leden sprak de bezorgdheid uit over de gang van zaken rond de eventuele komst van een buitenfitness in de wijk.

Het verslag van de in maart gehouden ledenvergadering gaf nauwelijks aanleiding tot opmerkingen en werd daarmee vastgesteld. Op een aantal zaken in de voortgangsrapportage werd wel nader ingegaan. Bij het overleg met de gemeente (i.c. de afdeling Stadsdeelcoördinatie – SDC) staat vermeld dat zij het voortouw zouden nemen bij de verdere ontwikkeling van het ouderenwerk. Hoever het daarmee staat is niet bekend. In het volgende overleg – begin oktober – zal het bestuur er naar vragen. Dat geldt ook voor de initiatieven en/of stappen die de gemeente volgens het bestuur moet nemen inzake het accommodatiebeleid. In de afgelopen maanden is ook in de Beijumkrant regelmatig bericht over wat ons allemaal staat te wachten en welke kansen dit biedt. Niemand is gebaat bij leegstand waardoor Carex wordt benaderd als antikraakwacht, zoals nu in De Doefmat. De wijk heeft zelf vast veel betere plannen.

Het bestuur heeft in het afgelopen half jaar twee keer een gesprek gehad met een aantal leden over het verbeteren van de relatie in de wijk met de beide websites. Die gesprekken zijn goed verlopen. Afgesproken is dat het voortouw niet bij het bestuur ligt.

Werkplan en begroting voor 2014 werden zonder noemenswaardige discussie vastgesteld, inclusief het voorstel om de jaarlijkse bijdrage aan heerdcomités met € 50 te verhogen naar € 175. Wel is nogmaals toegelicht dat in 2014 waarschijnlijk keuzes moeten worden gemaakt op grond van waarschijnlijk fors dalende inkomsten.

De beide aftredende en herkiesbare kandidaten voor het bestuur, Wim Klein en Tiemen Wagenaar, werden bij acclamatie benoemd voor een volgende periode van 2 jaar.

Het bestuur bestaat met hen uit 6 personen, formeel voldoende (volgens de statuten kent het bestuur tenminste 3, hoogstens 11 leden) maar in feite een te laag aantal om alle gewenste zaken op te pakken en uit te voeren. Uitbreiding van het aantal bestuursleden is dan ook niet alleen welkom, maar ook noodzakelijk.

Een aantal leden sprak de bezorgdheid uit over de gang van zaken rond de aanvraag bij het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) voor een voorziening voor buitenfitness. Zo was eerder door de betreffende werkgroep aangegeven dat men wist dat plaatsing in de Groene Long op grote bezwaren zou stuiten, toch wordt de Groene Long nu als ideale en wenselijke plek genoemd (en dan gaat het over het veldje pal achter de Galkemaheerd). Ook werden forse vraagtekens gezet bij het gehouden draagvlakonderzoek dat op geen enkele wijze aan de daarvoor geldende spelregels voldoet. De wijze waarop de werkgroep naar buiten communiceert, zoals ook via de ingezonden stukken in de Beijumkrant, roepen ook de nodige vragen op; zaken worden (te) stellig neergezet, andere verzwegen.

De (3) aanwezige wijkbewoners die lid zijn van het wijkteam NLA gaven aan hoe tot nu toe de discussie in dat wijkteam verlopen is. Dat op de volgende vergadering, eind oktober, een beslissing over de aanvraag op de agenda staat.

Vanuit de vergadering werd geconstateerd dat niet iedere aanwezige alle ‘ins and outs’ van de kwestie kent maar werd gesteld dat er blijkbaar nog veel te veel zaken onduidelijk zijn om nu al tot een definitief oordeel te komen. De werkgroep die deze aanvraag heeft ingediend, heeft nog veel uit te leggen. Het bestuur zal dit met de beide vertegenwoordigers vanuit de BOB in het NLA verder oppakken.

Dit was de laatste vergadering die werd voorgezeten door Ger Arkema. Na een eerdere gunstige ervaring met een technisch voorzitter, is een jaar of zes geleden aan Ger gevraagd of hij dat wilde doen. Bij veel mensen is inmiddels al wel bekend dat Ger en zijn vrouw Rita deze maand vanwege hun verhuizing Beijum hebben verlaten. Daarmee zijn ze ook geen lid van de BOB meer. Formeel hoeft een technisch voorzitter van de ledenvergadering ook geen lid zijn, maar dat is wel een goede gewoonte geworden.

Ger werd daarom volop bedankt voor zijn inzet tijdens al die – soms hectische – ledenvergaderingen.

John Veldman (verslag) en Bart Luurtsema (foto’s)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.