Hoe zit het met de overlast in Beijum?

Conclusies uit het Jaarverslag 2013 van het Meldpunt Zorg en Overlast.

In de zomervakantie verscheen het Jaarverslag over 2013 van het Meldpunt Zorg en Overlast (verderop steeds Meldpunt genaamd). Dit Meldpunt is het aanspreekpunt voor iedereen die in de gemeente Groningen overlast ervaart of een zorginstantie wil laten inschakelen. Aan het Meldpunt werken naast de gemeente een groot aantal instanties mee als de politie, woningcorporaties, diverse welzijns- en zorginstellingen. Contact opnemen kan telefonisch (buiten kantooruren kan de beller de voicemail inspreken), via de website van het e-Loket, per brief of aan de balie bij een van de vijf locaties (Centrum, Noord, Oost, Zuid en West) in de stad.

Overlast en zorg komen in dit ene Meldpunt samen, omdat zorg en overlast vaak hand in hand gaan. In de praktijk is het vaak lastig te bepalen of iemand die overlast veroorzaakt eigenlijk naar een zorginstantie moet worden doorverwezen.

Stedelijk Beeld

Aantal meldingen

In 2013 kwamen bij het Meldpunt Overlast & Zorg in totaal 5.397 meldingen binnen. Dit zijn er 430 meer dan in 2012 (een stijging van 9 procent). Sinds het Meldpunt bestaat is elk jaar het aantal meldingen ten opzichte van het jaar ervoor toegenomen. Dit betekent niet per se dat de overlast en de vraag naar zorg in de stad toeneemt. Het kan ook zijn dat het Meldpunt steeds beter bekend en makkelijker vindbaar is.

Het lijkt erop dat de gemeente haar best doet elk jaar iets aan de indeling te veranderen waardoor een vergelijking op dat punt met voorgaande jaren lastig te maken is. Dit jaar is de categorie ‘studentenoverlast’ (in 2012 nog goed voor 14% van alle overlastklachten) verdwenen en opgegaan in de categorie ‘burenoverlast’. Deze laatste categorie is – hoe kan het anders – stedelijk dan ook flink gestegen ten opzichte van 2012 (van 21% naar 36% van alle overlastklachten).

Verdeling van de klachten.

Ruim een derde (36%) van alle klachten betreft burenoverlast. Een goede tweede is ‘zorg’ met 17%, gevolgd door geluid (13%) en ‘openbare ruimte’ (10%). Bij ‘geluid’ wordt onderscheid gemaakt met ‘lawaai’ als topper (26%) gevolgd door ‘evenementen’ met 10% en ‘muziek’ met 7%. Opvallend is dat het aantal klachten over evenementen in de loop der jaren flink gestegen is; van 91 (2011) via 352 (2012) naar 562 (2013).

Samenvatting Stadsdeel Oost.

Over Stadsdeel Oost waaronder vallen: Lewenborg, Beijum, UIgersmaborg, De Hunze, Noorder- en Oosterhoogebrug, Ruischerbrug, Engelbert, Woonschepenhaven, Middelbert, Euvelgunne, Noorddijk en Starkenborg staat in het verslag deze samenvatting:

“De categorie Zorg is verantwoordelijk voor een derde van alle meldingen (30%) in stadsdeel Oost. Het aantal meldingen over geluid is enorm gestegen (van 49 naar 177). De meldingen gaan voor het overgrote deel over festivals aan het strand van de Kardingerplas. In 2013 waren er ook veel meldingen over overlast door buren (19%) en jeugd en jongeren (12%). De burenoverlast is op langere termijn (periode 2008-2012) bekeken wel afgenomen.”

Overlastsoorten

Zorg

In 2013 is het aantal zorgmeldingen lets gedaald (van 938 naar 922). Ongeveer drie op de tien zorgmeldingen (30%) heeft betrekking op psychiatrie. Ook zijn er veel meldingen over financiën (21%) en vervuiling/verwaarlozing (10%). Verreweg de meeste zorgmeldingen komen uit stadsdeel Oost (270), de minste uit het stadsdeel Centrum (126). Vergeleken met 2012 springt vooral de enorme daling in stadsdeel Zuid in het oog (van 266 naar 167).

Burenoverlast

De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2013 studentenoverlast niet meer apart te benoemen, maar deze meldingen onder burenoverlast te scharen. Vooral hierdoor steeg het aantal meldingen in deze categorie fors, van 1.047 (2012) naar 1.954.

In de helft van de gevallen (49%) bestaat burenoverlast uit lawaai. Opvallend is dat uit stadsdeel Oost veel minder meldingen over burenoverlast kwamen (9%).

Geluidsoverlast door evenementen.

In 2013 ontving het Meldpunt 562 meldingen over overlast veroorzaakt door evenementen. Deze meldingen concentreren zich in de maanden September (217), juli (140) en mei (105) en zijn vrijwel alle afkomstig uit slechts vier buurten.

Stond Beijum-Oost in 2012 wat het totale aantal klachten betreft na het Stadscentrum nog op de 2e plek, in 2013 is het totale aantal klachten in Beijum-Oost gedaald (van 230 naar 201) waarmee het naar de 4e plaats is gezakt en door Laanhuizen en Binnenstad-Zuid is ingehaald.

Er is ook gekeken naar het aantal meldingen per inwoners. Naast Laanhuizen (naast de drafbaan Stadspark) staat ook de buurt ‘Bovenstreek’ dan in de top 10 met 148 klachten over geluidsoverlast van de diverse festivals bij de Kardingerplas.

Jongerenoverlast.

In 2013 zijn er bij het Meldpunt 307 meldingen binnengekomen over overlast door jeugd

en jongeren. Vergeleken met 2012 betekent dat een afname van 21 procent.

Jongerenoverlast betreft in de helft van de gevallen lawaai (25%) of baldadigheid (23%).

“De meeste meldingen over jongerenoverlast komen nog altijd uit stadsdeel Oost (34%), het stadsdeel waar verreweg de meeste jongeren wonen. De buurten met de meeste meldingen over overlast door jongeren zijn Beijum-Oost (41), Lewenborg-West (29) en Hoogkerk-Zuid (20). Opvallend is dat Beijum-West, in 2011 en 2012 nog koploper, uit de top-8 is verdwenen (van 43 naar 9 meldingen).”

Meldingen per stadsdeel

Het stadsdeel met de meeste meldingen (zie tabel 2.3) is net als de afgelopen jaren Zuid

(1.211 meldingen, 22 procent). Bijna evenveel meldingen hadden betrekking op

stadsdeel Noord (1.204 meldingen). Het stadsdeel met de minste meldingen is Oost (898

meldingen).

In alle stadsdelen is het aantal meldingen in 2013 hoger dan in 2012. De relatief grootste

stijging kende stadsdeel Oost +13%). Ook in Noord (+11%) en West (+11%) nam het

aantal meldingen sterk toe.

Analyse van de meldpuntfunctionaris m.b.t. Beijum

In 2013 is in Beijum een pilot gestart met het Sociale Team. Het is interessant om te kijken wat voor invloed dit gehad heeft op het aantal zorgmeldingen in deze wijk. In totaal kwamen in deze wijk 137 zorgmeldingen binnen, 20 meer dan in 2012 (117 meldingen).

Het aantal overlastmeldingen als gevolg van evenementen is sterk toegenomen. Vooral de dancefeesten ‘Indicator’ (juli) in de vakantie en ‘Nazomeren’ (September) konden veel Stadjers niet bekoren. In 2012 was de hoeveelheid klachten al toegenomen tot 38, maar met 149 meldingen in 2013 kunnen we spreken van een zeer sterke toename. De meldingen gaan voor het overgrote deel over ‘festivals aan het strand van de Kardingerplas.

Het aantal meldingen over jeugdoverlast laat een aanzienlijke afname zien. Gemiddeld kwamen in de jaren 2008-2012 per jaar 171,4 meldingen over jeugdoverlast binnen. In 2013 waren dat er ‘slechts’ 104. De hoeveelheid meldingen blijkt logischerwijze zeer weerafhankelijk. Het jaar 2013 kende een nat voorjaar en een natte zomer. Hier ligt de meest waarschijnlijke oorzaak. In de hele stad blijkt er in 2013 in totaal 307 keer jeugdoverlast gemeld is. Stadsdeel Oost neemt dus 34 procent van alle meldingen voor zijn rekening. Kijken we naar de buurten, dan zijn er wel een aantal opmerkelijke verschuivingen.

Vooral de afname van meldingen in Beijum-West valt op. Deze afname is het gevolg van het investeren in een problematische jeugdgroep die (vooral) in 2012 veel overlast veroorzaakte. Deze investering werd in 2013 ‘beloond’. De overlast in Beijum-Oost is juist toegenomen, mogelijk vanwege een overloopeffect.

De foto komt uit het archief van de Beijumkrant


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.