Hoe gaat het met Beijum?

Vlak voor de zomer verscheen een aantal nota’s met interessante gegevens over Beijum. Het gaat om de ‘Stadsmonitor 2012’, de ‘Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2012’ en het Jaarverslag 2012 van het Meldpunt Overlast en Zorg.

In de Stadsmonitor staan de opvallendste trends en ontwikkelingen over het jaar 2012 op nagenoeg alle beleidsterreinen en beschrijft vooral stedelijke ontwikkelingen en vergelijkt deze op veel onderdelen met andere grote steden. Toch staat er over een aantal beleidsterreinen informatie in over de afzonderlijke (delen van) wijken en dus ook over Beijum. De monitor Leefbaarheid en Veiligheid is de tweejaarlijkse enquête die onder een grote groep Stadjers wordt uitgezet en vraagt naar een oordeel over de eigen omgeving, de eigen wijk. In 2012 deden ruim 5.900 mensen aan de enquête mee.

Het Jaarverslag van het Meldpunt Overlast en Zorg geeft aan hoeveel meldingen er in 2012 zijn geweest, niet hoe ernstig of niet de betreffende melding was. De onderverdeling is naar stadsdeel, slechts in een enkel geval wordt een wijk aangeduid zodat niet alles naar Beijum valt te herleiden.

Stadsmonitor.

Werk en Inkomen:

Het aantal niet werkende werkzoekenden is in Oost boven, in West rond het stedelijk gemiddelde al is de ontwikkeling in de hele wijk positief. Andere grote wijken boven het stedelijk gemiddelde zijn: Lewenborg-Noord, Vinkhuizen-Zuid, Paddepoel-Zuid, De Hoogte en de West-Indische buurt

Welzijn, Gezondheid en Zorg:

De sociale samenhang (onderling contact) scoort in heel Beijum op het stedelijk gemiddelde en de bereidheid een buurtgenoot te helpen bij ziekte of handicap zelfs hoger dan dat gemiddelde. Deze combinatie is uitzonderlijk en komt verder alleen voor in wijken als de Oranjebuurt en Schildersbuurt.

De sociale samenhang is het laagst in de wijken Paddepoel, Selwerd, de Indische buurt, De Hoogte en het Centrum. In dezelfde wijken en in Oosterpark is de bereidheid tot helpen ook het laagst.

Cultuur:

De wijken met procentueel de meeste niet-westerse inwoners zijn Vinkhuizen-Zuid, Paddepoel-Zuid, Selwerd en De Hoogte. In aantallen wonen de meeste in Beijum en Lewenborg. Het aantal in Beijum blijft redelijk constant.

Veiligheid:

In heel Beijum ligt het gevoel van onveiligheid op het stedelijk gemiddelde net als in het grootste deel van Lewenborg, Paddepoel-Noord en De Wijert-Noord. Gevoelens van onveiligheid zijn het sterkst in de hele binnenstad en bijna alle wijken ten noorden daarvan.

Het aantal woninginbraken is in heel Beijum zeer hoog, in Beijum-Oost nam dat zelfs toe in 2011. De Hunze, De Hoogte, Vinkhuizen-Noord, Ulgersmaborg, Rivierenbuurt en Corpus den Hoorn-Zuid zijn de andere wijken met een fors aantal woninginbraken maar in al deze wijken is de tendens wel positief.

Het aantal geweldsdelicten is in Beijum-Oost erg hoog maar dalende, in Beijum-West hoog maar stijgend, zodat ze naar elkaar zijn toegegroeid. Geweldsdelicten zijn een verzameling delicten waaronder bijvoorbeeld ook uitgaansgeweld en huiselijk geweld wordt verstaan. De andere wijken met de hoogste scores zijn: Vinkhuizen-Zuid, Selwerd, Indische buurt, de Binnenstad, en de Gorechtbuurt.

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid.

Bijgaande tabel laat het globale beeld zien van de ondervraagde Stadjers over hun buurt. Daaruit blijkt dat heel Beijum in vergelijking met het gemiddelde van de stad ontevreden is over de leefbaarheid in de wijk en dat men in Beijum-West ook ontevreden is over de fysieke leefomgeving. De veiligheidsbeleving en de ontwikkeling van de buurt scoren in heel Beijum rond het stedelijk gemiddelde, de sociale leefomgeving  en de voorzieningen boven het stedelijk gemiddelde. Die positieve score op de sociale leefomgeving is opvallend omdat dit in geen andere wijk met een lage score op de fysieke leefomgeving en een laag algeheel oordeel over de leefbaarheid voorkomt.

Wat is er gevraagd en hoe zijn de scores?

Rood – slechter dan stedelijk gemiddeld

Groen – beter dan stedelijk gemiddeld

Stad

Beijum

Beijum

Oost

Oordeel over Leefbaarheid:

 • Kwaliteit woonomgeving
 • Prettige buurt
 • Verhuizen zodra mogelijk
 • Gehecht aan buurt

7,6

94 %

11%

69%

7,1

90 %

16 %

68 %

7,0

89 %

18 %

66%

Tevredenheid Fysieke leefomgeving:

 • Kwaliteit woning
 • Koopwoningbewoners
 • Groenvoorziening
 • Verloederingscijfer
 • Rommel op straat
 • Bekladding muren/gebouwen
 • Vernielingen
 • Hondenpoep op straat

7,6

63 %

85 %

3,4

25 %

7 %

14 %

23 %

7,6

71 %

92 %

4,4

31 %

11 %

23 %

32 %

7,6

61 %

91 %

4,9

36 %

16 %

25 %

33 %

Tevredenheid Sociale leefomgeving:

 • Cijfer sociale samenhang
 • Medeverantwoordelijkheid buurt
 • Actief geweest in buurt

6,0

85 %

23 %

6,1

90 %

33 %

6,0

89 %

33 %

Voorzieningen:

 • Speelmogelijkheden kinderen
 • Basisonderwijs
 • Jongerenvoorzieningen
 • Ouderenvoorzieningen
 • Winkelaanbod
 • Openbaar Vervoer

73 %

90 %

53 %

71 %

92 %

85 %

77 %

95 %

49 %

59 %

94 %

89 %

88 %

97 %

50 %

62 %

93 %

90 %

Veiligheidsbeleving:

 • Onveiligheid eigen buurt
 • Dreiging
 • Vermogensdelicten
 • Perceptie inbraken
 • Slachtoffer (poging) inbraak
 • Overlastcijfer
 • Overlast groepen jongeren
 • Overlast Omwonenden
 • Geluidsoverlast
 • Drugsoverlast

20 %

1,5

3,2

10 %

8 %

3,5

12 %

12 %

28 %

8 %

28 %

1,8

3,1

8 %

8 %

3,9

19 %

10 %

25 %

10 %

30 %

2,3

3,6

9 %

7 %

4,5

23 %

12 %

30 %

13 %

Ontwikkeling buurt:

 • Oordeel ontwikkeling
 • Toekomstverwachting

30 %

34 %

34 %

35 %

36%

35 %

Aanpak problemen belangrijk:

 • Geen probleem
 • Onderhoud, schoonhouden buurt
 • Geluidsoverlast
 • Parkeerproblematiek
 • Criminaliteit, vandalisme
 • Verkeersproblemen
 • Jongerenproblematiek
 • Samenstelling bevolking
 • Gedrag buurtgenoten
 • Staat verlichtingtrottoirs

23 %

16 %

15 %

14 %

13 %

11 %

11 %

10 %

9 %

8 %

18 %

24 %

11 %

11 %

18 %

10 %

27 %

3 %

15 %

10 %

20 %

23 %

11 %

7 %

18 %

9 %

29 %

2 %

16 %

9 %

Leefbaarheid in het algemeen:

Beijum heeft lage scores voor de kwaliteit van de woonomgeving en het deel van de bewoners dat zegt dat er geen problemen zijn. Gehechtheid aan buurt scoort gemiddeld.

Fysieke omgeving:

Heel Beijum, en vooral Beijum-West is ontevreden over de woonomgeving. De woonomgeving verloedert (hoogste percentage van de stad), het (groen)onderhoud is slecht, vernielingen en hondepoep zijn de hoofdkritiekpunten, al scoort Beijum-Oost (verrassend) beter dan het westelijk deel.

Sociale leefomgeving:

Scoorde heel Beijum in 2010 nog op het stedelijk gemiddelde, nu is dat er boven. Het percentage actieve bewoners is toegenomen, evenals het gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor de buurt. In Beijum-Oost, met stedelijk het hoogste percentage bewoners dat actief is in de buurt, is de sociale samenhang verbeterd.

Voorzieningen:

Net als in de meeste grote wijken die rond dezelfde tijd zijn gebouwd (zoals de Wijert, Vinkhuizen, Lewenborg) is het oordeel over de voorzieningen in Beijum boven het stedelijk gemiddelde. Speelmogelijkheden voor kinderen, basisonderwijs, aanwezigheid van een Centrum voor Jeugd en Gezin, winkels voor de dagelijkse boodschappen, buurtcentra scoren in Beijum hoog, voorzieningen voor jongeren gemiddeld. Alleen voorzieningen voor ouderen scoren laag al is dat een tikkeltje hoger dan in 2010. De hoogste stedelijke scores van de stad zijn voor Beijum-Oost als het gaat om speelmogelijkheden voor kinderen, basisonderwijs en het CJG.

Veiligheidsbeleving:

De onveiligheid in de stad is het grootst in het Centrum en de oude wijken daaromheen. De meeste buitenwijken scoren rond of boven het gemiddelde. Wel is daar de overlast toegenomen. Drugsoverlast is er volop in Selwerd en Beijum-Oost (is in Beijum-Oost sinds 2010 zelfs verdubbeld!). In heel Beijum ondervinden veel mensen toenemende overlast van groepen jongeren (stedelijk gemiddelde 11%, Beijum-Oost 29%) evenals geluidsoverlast.

Oordeel ontwikkelingen:

Als het gaat om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en of de buurt daar beter of slechter van is geworden, scoort Beijum op het stedelijk gemiddelde. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Lewenborg lopen de scores in Beijum iets op en is de tendens licht positief.

Meldpunt Overlast en Zorg.

Het totale aantal meldingen stijgt nog steeds elk jaar, waarschijnlijk vooral door de bekendheid en dat steeds meer mensen de weg naar het meldpunt vinden. Ook melding via het E-loket neemt toe. De stijging in ons stadsdeel ligt met 6% lager dan het gemiddelde van 12%. Overlast door buren met een psychische achtergrond wordt nu geregistreerd onder zorg en niet meer onder burenoverlast. Dit maakt vergelijking met eerdere jaren lastig.

Aantal meldingen:

In Stadsdeel Oost gaan de meeste meldingen over zorg (31%) en overlast door buren (19%) en jongeren (18%). Het aantal klachten over burenoverlast is fors gedaald, maar misschien staan die nu dus wel onder het kopje ‘zorg’ dat voorgaande jaren niet apart werd geregistreerd.

Na het Centrum komen vanuit Beijum-Oost (in 2011 nog op de zesde plek) de meeste meldingen, waaronder veel zorgmeldingen, met 91 stuks het hoogste aantal van de stad.

Zorg:

Veel zorgmeldingen werden dus eerder onder ‘burenoverlast’ geregistreerd, maar de in 2011 ingevoerde OGGZ-structuur (voor de geestelijke gezondheid) heeft er naar alle waarschijnlijkheid toe geleid dat de zorgvraag beter in beeld komt. Het betekent dan ook niet direct dat het aantal incidenten fors is toegenomen.

Jongerenoverlast:

Ruim een derde van alle overlastmeldingen komt uit ons stadsdeel, ook het stadsdeel waar verreweg de meeste jongeren wonen. Stedelijk scoort Beijum-West het hoogst (43), op de voet gevolgd door Beijum-Oost (41). Het aantal meldingen in 2012 was wel iets lager dan in 2011 maar dat kan, volgens de analyse van het Meldpunt zelf, te maken hebben met de wisselvallige en natte zomer, maar ook met ‘meldmoeheid’ van de bewoners: ‘melden lijkt vaak zinloos omdat de overlast zich voortdurend verplaatst’ staat letterlijk in de rapportage.

Beheer en onderhoud:

Hieronder vallen twee nieuwe categorieën die in ons stadsdeel direct heel hoog scoren met klachten over de openbare ruimte (75 stuks) en groen en grijs (39). Ook het aantal klachten over dieren steeg procentueel fors van 40 naar 65.

Tekst: John Veldman

NB 1.

Sinds kort heet ons stadsdeel in gemeentelijke nota’s geen ‘Noorddijk’ maar ‘Oost’, een verandering die stilzwijgend lijkt te zijn doorgevoerd. Als je kijkt naar welke wijken er onder vallen, is de nieuwe benaming correcter omdat ook de gebieden aan de ‘andere’ kant van het Eemskanaal tot dit stadsdeel horen, te weten de Woonschepenhaven en het MEER-gebied (Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Rodehaan). Volgens dezelfde redenering valt Hoogkerk, tot voor kort een eigen stadsdeel, onder ‘West’ en kent de stad in totaal nog maar vijf stadsdelen: Centrum, Noord, Oost, Zuid en West.

NB 2.

In alle overzichten wordt Beijum gesplitst in Beijum-Oost en Beijum-West volgens de postcodegrens: Oost is 9736, West is 9737; de lijn Koerspad – Beijumerweg is globaal de grens).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.