Geen uitleg bestuur Buurtcentra Beijum over besluit aflasten Sinterklaasfeest

Het besluit van het bestuur van de Buurtcentra in Beijum (BIB) om het Sinterklaasfeest voor de kleinste kinderen in Beijum niet door te laten gaan, heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. In onze eigen wijk is er veel onbegrip en onvrede over het besluit en worden veel vraagtekens gezet bij de genoemde redenen. Er worden door vertegenwoordigers van de organisatie ook verschillende argumenten genoemd. Genoeg reden om bij het bestuur van de BIB te informeren hoe het nu precies zit. Temeer daar door deze kwestie Beijum ook landelijk weer negatief op de kaart heeft gezet.

Op onze mail met het verzoek om een helder en eenduidig antwoord kwam vrij snel het antwoord dat het bestuur van de BIB geen verantwoording wil afleggen over deze kwestie.
Het bestuur van de BIB kiest op deze wijze er voor om de onduidelijkheid en geheimzinnigheid in stand te houden.

Het bestuur van de BOB betreurt deze opstelling en handelwijze van de buurtcentra in hoge mate. Wij zijn van mening dat een bestuur van een buurtcentrum transparant moet zijn en wel degelijk verantwoording dient af te leggen aan de wijk. Volgens de vastgestelde accommodatienota van de gemeente zou dit ook moeten.

Om zelf een oordeel te vormen staan hieronder het verzoek van de BOB, aangevuld met het antwoord vanuit de Buurtcentra.

 

——————————————–

Aan het bestuur van de BIB

Beste mensen.

Het bestuur van de BOB heeft kennis genomen van het besluit om het Sinterklaasfeest voor de kinderen niet door te laten gaan. Uiteraard zijn we blij dat, na interventie vanuit het stadhuis en onder auspiciën van de burgemeester, het feest uiteindelijk toch doorgang gaat vinden.

Het besluit om de feestmiddag niet door te laten gaan, is een uitzonderlijk besluit. Niet voor niets heeft het landelijke aandacht gekregen. Beijum is door dit besluit en de handelwijze daaromheen behoorlijk negatief in het nieuws gekomen; aan de naam en het imago van Beijum is schade toegebracht. Niet door een oorzaak van buitenaf, maar juist door eigen handelen, in dit geval door mensen die handelen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Buurtcentra in Beijum (BIB), de organisator van genoemd Sinterklaasfeest.

In de berichtgeving rond het aflasten zijn nogal wat argumenten aangevoerd, argumenten die niet met elkaar in overeenstemming zijn en daarom voor verwarring hebben gezorgd. Iedereen met wie we over deze kwestie spreken, noemt steeds een andere reden waarom het feest niet is doorgegaan.

Ook wij hebben vragen, vragen waarvan we vinden dat de wijk recht heeft op een helder, eenduidig antwoord. Ook een snel antwoord. Immers, andere Sinterklaasfestiviteiten in de wijk gaan ‘gewoon’ door, zoals de intocht bij winkelcentrum Beijum-West en de vieringen op de diverse scholen.

·Door wie is het besluit tot aflasten genomen? Door de beheerder van De Kleihorn? Door de organisatie van het feest, zoals Rieko Klompstra werd neergezet? En wie is die organisatie dan? En welke rol speelt de voorzitter van het bestuur van het Trefpunt daarin?

·Komt het besluit van de activiteitencommissie van de buurtcentra? Is het genomen door het bestuur van de Buurtcentra (BIB)?

· Is er nu wel of geen sprake van concrete bedreigingen? Zijn er wel of geen signalen van   derden over mogelijke bedreigingen?
· Is het besluit juist voor de landelijke intocht in Gouda genomen of niet? Spelen de ongeregeldheden in Gouda wel of geen rol?
·In hoeverre heeft het besluit te maken met ‘akkefietjes’ met ouders bij het feest van vorig jaar?
· Wat is er waar van de optie om het feest niet meer in De Kleihorn te organiseren, maar in De Bron? Was er een optie op De Bron? Is deze weer ingetrokken en zo ja, wanneer?
· Speelt de brandveiligheid van De Kleihorn een rol? En was dat niet het geval bij eerdere bijeenkomsten in De Kleihorn?
· Als het bestuur van de BIB eindverantwoordelijk is, hoe komt het dat de woordvoering over deze kwestie door meerdere mensen – maar geen bestuursleden – gebeurt die elkaar voor een deel ook nog tegenspreken?
· Wie hebben het gesprek met de burgemeester gevoerd waarna hij heeft besloten de organisatie op zich te nemen? Wie zijn dat ‘wijkcomité’? Is dat het bestuur van de BIB, de activiteitencommissie? Anderen? Het is niet de BOB, die ook in diverse berichten is genoemd.
· Wat is in het gesprek met de burgemeester besproken als argumentatie achter het besluit?

De woordvoering en argumentatie rammelt zo aan alle kanten waardoor ook de geloofwaardigheid van jullie als bestuur van de buurtcentra op het spel is komen te staan.

We verwachten van jullie een snel antwoord dat die verantwoording er ook daadwerkelijk komt. Vergezeld van een datum waarop die verantwoording beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de BOB

Namens deze,
John Veldman, voorzitter

————————————————–

Dag John,

Mogelijk is het jullie ontgaan dat de Stichting Buurtcentra in Beijum en de Stichting Het Trefpunt al weer enige tijd nauw samen werken, zeker als het om de grotere wijkactiviteiten gaat.

Zoals ook bekend kan zijn is er voor de organisatie van deze activiteiten een Activiteiten Commissie. Deze commissie heeft moeten constateren dat er dusdanige signalen uit de wijk kwamen, dat een veilige Sinterklaasviering niet mogelijk was. De landelijke Pieten discussie speelt daar uiteraard een rol bij.

In een gezamenlijke bestuursvergadering van BIB en Trefpunt is vervolgens besloten dit jaar de Sinterklaasviering niet te organiseren. Toen dit naar buiten is gekomen zijn verschillende media erop gedoken en hebben wij moeten vaststellen dat in de Pieten discussie weinig regie mogelijk is.

Daarna is er op verzoek van de burgemeester overleg geweest met een afvaardiging van onze besturen. Eindresultaat van dit overleg was dat de burgemeester instaat voor de veiligheid, dat de Activiteiten Commissie de organisatie weer ter hand neemt en er een locatie wordt gezocht waar de veiligheid beter gewaarborgd kan worden dan in de Kleihorn.

In de waarneming dat een en ander een negatief beeld over Beijum heeft doen ontstaan herkennen wij ons niet. Evenmin in de opmerking dat wij ons nader zouden moeten verantwoorden. Deze mail moet dan ook niet als zodanig worden opgevat, maar stuur ik puur ter informatie aan je toe.

met vriendelijke groet,

Marcel de Reuver

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.