De groene rand van Beijum met Kardinge

Hoe gaat het verder met de plannen van Natuurmonumenten?

Van Natuurmonumenten ontvingen we het verslag van de bijeenkomst van 15 april, een bijeenkomst waar in kleinere kring is nagepraat en –gedacht over de plannen voor het deel van Kardinge dat grenst aan de zuidrand van Beijum.

De belangrijkste zaken uit dit verslag staat op deze pagina’s.

Op dinsdag 15 mei worden de plannen verder toegelicht in Buurtcentrum De Kleihorn (Fultsemaheerd 87), aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur).

Natuurmonumenten vraagt of u zich wilt opgeven als u van plan bent te komen via: k.abspoel@natuurmonumenten.nl of 0592-305050.

Tijdens de eerste bijeenkomst over de groene rand ten zuiden van Beijum is er een groep enthousiaste afgevaardigden samengesteld. Met deze groep is er donderdag 5 april jl. een tweede bijeenkomst geweest, hierbij waren 15 afgevaardigden aanwezig. Het doel van deze avond was om weer een stap verder te komen met de uitwerking van de ideeën. Samen is een voorlopige inrichtingsschets gemaakt.

Vragen/opmerkingenrondje

Vanuit de groep werd de vraag gesteld of er ook een beheerplan geschreven moest worden. Er komt een verandering van beheer, dus is een nieuw beheerplan noodzakelijk. Hierbij is het begrip continuïteit erg belangrijk, waarbij het aspect onderhoud duidelijk naar voren komt. Natuur is onvoorspelbaar, als de natuur anders uitpakt dan de voorspelling was, zal er ook een andere richting aan gegeven worden in het beheerplan.

Daarnaast was er de vraag of er rekening gehouden wordt met de historische verkaveling. De historische verkaveling in dit gebied zal niet van grote invloed zal zijn, dit in tegenstelling tot enkele andere gebieden in Kardinge. Het belangrijkste uitgangspunt waar de inrichting op gebaseerd zal worden, zijn de wensen van de omwonenden en gebruikers van het gebied.

Als laatste werd een belangrijk punt aangekaart aangaande de bodem van het gebied. Er zal gecheckt moeten worden of er belangrijke leidingen doorheen lopen(gas/water).

Inrichting per deelgebied

Het volgende onderdeel was het verder uitwerken van de ingetekende kaarten die tijdens de eerste bijeenkomst tot stand zijn gekomen. Tijdens de avond werd de indeling van vier deelgebieden aangehouden (zie afbeelding 1). Per deelgebied werd aangegeven welke wensen en ideeën naar voren kwamen tijdens de eerste bijeenkomst. Er werd besproken, soms gediscussieerd, welke ideeën het meest geschikt waren als inrichting voor het desbetreffende gebied. Deze ideeën worden hieronder per deelgebied besproken. Op de ingetekende kaartjes is een indicatie gegeven hoe het eruit zou kunnen zien, sommige wensen zijn alleen in de tekst verwerkt. De kaartjes zijn toegevoegd voor een verduidelijking van de beeldvorming, dit is dus niet de definitieve indeling.

Deelgebied A

Men is het er over eens dat het vrije uitzicht behouden moet worden. Aan de linkerkant van het

gebied is er ruimte voor een plukveld, op de afbeelding ingetekend als groen vlak. De sloten (blauwe lijnen) mogen op een dusdanige manier beheerd worden dat het er ecologisch gezien op vooruit gaat. De sloten aan de noordzijde zijn erg steil, het talud mag hier iets schuiner aflopen, zodat het veiliger wordt voor de kinderen. De dwarssloten kunnen hersteld worden. Boven de sloot in het midden van het gebied is ruimte voor een aantal knotwilgen (bruine stippen op de afbeelding). Zo is er enige afwisseling in het gebied, maar wordt het uitzicht niet belemmerd. De voorkeur gaat uit naar een gebied waar geen honden los mogen lopen, aangezien er ook veel buurtkinderen actief zijn in dit gebied. Aan de linkerzijde van het gebied ligt veel snoeiafval, dit zou op een andere plek in het gebied neergelegd kunnen worden. Als laatste kunnen er bloemrijke bermen geplant worden.

Deelgebied B

Aan de linkerzijde (bij de twee rode X-en) kunnen de populieren gefaseerd weggehaald worden. Daarvoor kunnen andere duurzamere houtsoorten voor in de plaats komen, zodat het deel wel bos blijft. De sloten, aangegeven in het blauw, kunnen verbreed worden en ecologisch meer aantrekkelijk. De bestaande poel wordt uitgebreid, onder andere ter bevordering van de poelkikker en groene kikker. Het stuk grasland waar de poel in ligt is samen met de rij bomen een vliegroute voor vleermuizen.

Voor het grasland grenzend aan de wijk kan een gefaseerd maaibeleid gehanteerd worden, wat inhoudt dat er elk jaar andere stroken gemaaid worden. Op deze manier komt er meer variatie in dit gebied. Er kan ook een wandelpad in gemaaid worden, wat dient als laarzenpad. Het voetbalveldje op dit grasland mag behouden blijven. De bossage langs het fietspad wordt als positief ervaren en kan zelfs versterkt worden. Deze ruigte kan als overwinteringsplek voor vlinders en insecten dienen. Langs de rechterzijde van het plukbos is ruimte voor een plukrand. Daarnaast is er een voorstel gedaan voor een kabelbaan aan de rechterzijde van het vliegerveld. Deze kan ook in deelgebied C geplaatst worden, later zal duidelijk worden waar de kabelbaan het beste geplaatst kan worden. Het basketbalveld wordt veel gebruikt, deze mag blijven liggen. Het slootspecie(materiaal wat vrijkomt bij het schoonmaken van de sloten) en de vrijgekomen klei(van het aanleggen en uitbreiden van de sloten) kan een bestemming in het gebied krijgen, dit is goedkoper dan afvoeren en het kan op deze manier een functie vervullen in het gebied. Er kunnen eventueel ophogingen gecreëerd worden of een speelberg voor kinderen.

Deelgebied C

Uitgangspunt voor dit gebied zijn de verschillende functies die het biedt. Een aandachtspunt is dat deze verschillende functies duidelijk gescheiden worden. De noordelijke strook is bedoeld als losloopgebied voor honden. Deze strook is gescheiden van de rest van het gebied door middel van een sloot, welke ook een ecologische waarde zal hebben. Door deze scheiding komt er meer rust in het onderliggende gebied, waardoor er meer ruimte en rust is voor onder andere weidevogels. De voorkeur gaat uit naar een maaibeheer van één keer per jaar.

Het grasland zal worden beheerd als hooiland, met als aanvulling nabeweiding met vee. Door middel van nabeweiding krijgen de bloemen en planten wel de kans om in het voorjaar en de zomer te groeien, in plaats van weg gegeten te worden door vee. De voorkeur gaat uit naar een open landschap, met hier en daar wandelpaden. De sloten in het gebied kunnen verbreed en beter onderhouden worden. Er werd aangegeven dat het riet gewaardeerd wordt in dit gebied, door het behoud van rietzomen is de kans op aanwezigheid van rietvogels, zoals de rietgors, groter. Ook mogen er poeltjes aangelegd worden, zolang het geen grote waterpartijen worden. Bij de aanleg kan er rekening gehouden worden met het natuurlijk reliëf. Poelen worden daarbij op de natte lage plekken aangelegd. Het basketbalveld wordt weinig gebruikt, in tegenstelling tot de andere basketbalveldjes in het gebied. Men zou deze graag verwijderen en er een poel van maken. De sloten langs de wijkrand kunnen in de zomer erg gaan stinken, een betere doorstroming is zeer gewenst.

Aan de linkerkant van dit deelgebied is er ruimte gecreëerd voor een speelplek voor kinderen, welke met een veekerende sloot wordt afgesloten. Er worden meerdere invullingen genoemd, waarbij de focus ligt op een natuurlijke speelplek. Zo kunnen de gekapte populieren uit deelgebied B in dit stuk gelegd worden, waardoor er een natuurlijke klim- en klauterbult ontstaat. Ook werd aangegeven dat er een poeltje kan komen waar kinderen door middel van stapstenen doorheen kunnen lopen. Men ziet hier ook graag een speelbos met natuurlijke speelaanleidingen. Langs het fietspad staan kastanjebomen die gekapt kunnen worden. Hiervoor in de plaats kunnen soorten geplant worden die hier beter thuis horen, zoals de knotwilg. De boommantel langs de sportvelden mag verder uitgroeien, zodat het zicht op de velden minder wordt. Als laatste werd aangegeven dat er een aantal natuurlijk ogende bankjes geplaatst kunnen worden in het gebied.

Deelgebied D

De hondenstrook grenzend aan de wijkrand wordt ook doorgetrokken in dit gebied. Aan de noordzijde staat een hek met prikkeldraad, deze mag verwijderd worden. Aan de noordzijde van dit dijkje komen vaak ruiters, die voor veel vertrapping zorgen. Door een wandelpad over het dijkje te leggen is er zowel ruimte voor wandelaars als voor ruiters. De meidoorns op het dijkje mogen uitgebreid worden. Ook hier geldt dat de sloten gaan stinken in de zomer, men ziet graag een verbreding en betere doorstroming van de sloten. Het basketbalveldje wordt hier veel gebruikt, dus deze wil men graag behouden. De naastgelegen plukweides kunnen verplaatst worden naar deelgebied A.

Deelgebied D is erg geschikt voor begrazing, de toekomstige grazers uit deelgebied D kunnen eventueel ingezet worden voor de naweide van deelgebied C. Er werd aangegeven dat het afwisselende gebied van het Dwarsdijkerbos ook erg geschikt kan zijn voor deelgebied D. De doelsoorten zijn onder andere: krabbenscheer, libellen, hazen en de kleine karekiet.

De kaarten zijn afkomstig van Natuurmonumenten, de foto’s van Willemien Mensinga

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.