De eerste BOB NIEUWS(brief) 2016 met o.a de Bewoners Organisatie Beijum anno 2016

De eerste nieuwsbrief van de Bewonersorganisatie Beijum wordt sinds zaterdag door een aantal vrijwilligers huis aan huis in Beijum bezorgd.  Het heeft de nodige moeite en inzet gekost maar het is, met wat extra ondersteuning van derden, uiteindelijk gelukt.

De aan de nieuwsbrief meewerkende vrijwilligers zijn tevreden met deze eerste opzet en de inhoud ervan, zaken die ook spelen in onze wijk. Het kan natuurlijk altijd anders, beter en meer, maar daar moet  wel tijd voor zijn en ook meer vrijwilligers, meedenkers etc. maar deze zijn er (nog) niet. (Dit was ook een van de redenen dat de wijkkrant ter ziele ging).
Uw reacties, via het onderstaande formulier of via mail naar webredactie@beijum.org , zien wij dan ook graag tegemoet. We zijn zeer benieuwd naar uw mening, suggesties, ideeën en bijdrages en lezen of horen ze (10 maart) graag.

 

Het onderstaande artikel is, op verzoek van de bezinningsgroep van de BOB, gezien het belang er van nog eens extra uitgelicht .

Voor de complete nieuwsbrief kunt u hier klikken.

 

De Bewonersorganisatie Beijum anno 2016 

Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering van de BOB op 9 november 2015 heeft de vergadering een commissie ingesteld die moet onderzoeken hoe en in welke vorm de toekomst en daarmee het voortbestaan van de BOB gewaarborgd kan worden. De ALV is het er unaniem over eens dat een wijk als Beijum een bewonersorganisatie nodig heeft. Door de loop der jaren is dit wel gebleken en heeft de bewonersorganisatie zijn sporen verdiend. De commissie heeft de opdracht gekregen om tijdens de ALV op 30 maart 2016 een nieuwe toekomstvisie voor de BOB te presenteren.   De commissie is de afgelopen periode op zoek gegaan naar een frisse start, een nieuwe koers, mogelijk een nieuw concept met eventueel een nieuwe naam en een nieuw bestuur.

5d-discussie-in-de-klas

De commissie komt tweewekelijks bijeen, samen met het bestuur van de BOB. De reguliere bestuursvergadering van het bestuur gebeurt niet meer apart maar is geïntegreerd in het overleg van de commissie.Tijdens deze bijeenkomsten is o.a. gesproken over welke rol de BOB in de wijk vervult. Er zijn verschillende ideeën en invalshoeken de revue gepasseerd hoe het verder zou moeten en er meer draagvlak gecreëerd kan worden. De commissie heeft enigszins in beeld hoe het verder zou kunnen gaan met de bewonersorganisatie Beijum.

De commissie wil graag dit beeld, haar visie op de toekomst van de BOB, met de wijkbewoners delen en ideeën uitwisselen. Zij is benieuwd naar en hecht waarde aan de mening van de wijkbewoners. De commissie bestaat op dit moment uit 3 personen maar wil er graag meer mensen bij betrekken om een zo groot mogelijk draagvlak voor de toekomst van de BOB te creëren. Wijkbewoners met affiniteit voor bestuur, opmaak website en social media gebeuren zijn eveneens van harte welkom.

De commissie nodigt u bij deze uit om tijdens het BOB café onder het genot van een drankje van gedachten te komen wisselen. Mogen wij op u rekenen?

Namens de commissie Janny Atema

4 reacties op “De eerste BOB NIEUWS(brief) 2016 met o.a de Bewoners Organisatie Beijum anno 2016

 1. Een paar punten van aandacht mijnerzijds over BOBNieuws van maart 2016:

  1. geen presentatie of uitleg van het waarom van BOBnieuws; de frequentie van verschijning;

  2. geen duidelijkheid over een AV-besluit of bestuursbesluit over BOBnieuws;

  3. geen duidelijkheid over de leden van de strategiecommissie van de BOB (is Wim Klein al of niet lid van deze commissie?);

  4. dikke mist over de visie van deze commissie aangaande de BOB.
  Na bijna vier maanden komt deze commissie niet verder dan deze onduidelijke volzin:
  “De commissie heeft enigszins in beeld hoe het verder zou kunnen gaan met de bewonersorganisatie Beijum.”;

  5. geen verslag van de tumultueuze BOB-AV van 9 november 2015;

  6. niets over de samenwerking van de BOB met de SLB op Facebook Sociale Long;

  7. niets over de Beijumsessies van de Sociale Long Beijum;

  8. niets over het Kleihornberaad met de Sociale Long Beijum, samen met de SDC Oost en Wij Beijum;

  9. geen agenda van de jaarvergadering van de BOB van 30 maart 2016;

  10. in de AV-stukken van de BOB-AV van september 2015 wordt in het Werkplan 2015/2016 niet verwezen naar het uitbrengen van BOBnieuws. Bovendien is dit zgn. “Werkplan” van de BOB geen werkplan, maar een zwanenzang met vijf harde conclusies;

  Zie: https://issuu.com/…/agenda___stukken_alv_2015_september

  11. is BOBnieuws een mooie woordspeling van Beijumnieuws van Johan Fehrmann? Op pagina 1, linksboven, staat immers: “Nieuws voor Beijum”. Alleen pagina 1 bevat inhoudelijk nieuws van de BOB. Op de pagina’s 2 en 4 staan kleine advertenties van de BOB. Het bedrijfsleven van Beijum adverteert niet in BOBnieuws.

  Bestuurlijke noten

  A. Basaal is dat een demissionair bestuur niet met nieuw beleid mag komen.

  B. Is over de verschijning van BOBnieuws overleg geweest met de SDC Oost?

  C. Mag hiervoor subsidiegeld gebruikt worden?

 2. Hierboven staat een reactie van Kees Huizenga. Een reactie die je van te voren kan uittekenen. Agressief, aanvallen op zaken die er helemaal niet toe doen en afleiden. Van al zijn 14 punten (11 punten plus de A, B en C) snijden 12 geen hout. Ze zijn alleen bedoeld om de boel (de BOB) in een kwaad daglicht te stellen. Net zoals Kees al eerder heeft gesuggereerd dat er fraude is gepleegd.
  Inhoudelijk zijn alleen zijn punten 3 en 4 op zijn plek. Het zal hem misschien verbazen, maar ik deel de inhoud van zijn kritiek, uiteraard niet zijn toonzetting.

  Want zo kan het ook.

  Wat leuk dat de BOB een Nieuwsbrief heeft uitgebracht en deze huis-aan-huis heeft verspreid in de wijk. Een prima middel om iedereen te wijzen op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van eind maart en het BOB-café – nu IDEE-café genaamd – waar gepraat kan worden over de toekomst van de BOB. Voor die ALV verschijnt ongetwijfeld nog een agenda plus de benodigde vergaderstukken. Die hoeven niet in zo’n nieuwsbrief.

  De – extra – ALV van november heeft een commissie van vijf leden ingesteld die moet onderzoeken of en hoe de toekomst van de BOB eruit moet gaan zien. Op de vergadering van 30 maart zal ze dan ook verslag moeten doen en één of meerdere plannen presenteren. In het nu gepresenteerde BOBNieuws wordt over beide (de commissie én de toekomst) jammer genoeg maar weinig gezegd.

  De commissie bestaat uit 3 mensen, zo staat op de voorpagina te lezen. Voor zover ik begrepen heb, zijn deze drie niet alle drie door de ledenvergadering van november gekozen, maar zijn 4 van de toen gekozenen er niet meer bij. Ook in de wijk hoor ik dat mensen weten dat 3 of 4 mensen (soms met met naam en toenaam) inmiddels zijn afgehaakt.
  Naast Janny Atema – wel verkozen – zitten er dan nog twee nieuwe mensen in de commissie op basis van, ja, op basis van wat eigenlijk? Ik vind het een gemiste kans, temeer daar de samenstelling tijdens en direct na de novembervergadering nogal wat stof heeft doen opwaaien, dat daarom geen uitsluitsel wordt gegeven over de persoonlijke samenstelling van de commissie.
  Ik hoop dat in de ALV-stukken wel te lezen. Transparantie op een dergelijk niet onbelangrijk (discussie)punt lijkt me op zijn plek.

  Wat meer moeite heb ik met de opmerkingen over de toekomst. De commissie heeft ‘enigszins in beeld’ hoe het verder zou kunnen gaan en wil dat beeld graag bespreken tijdens het Café op 10 maart. Nu staat er niet welk beeld dat is, kan je dat van te voren niet lezen, kan je daar geen op- en aanvullingen over maken, want dat beeld kom je alleen te weten als je naar dat IDEE-Café gaat.
  Nu snap ik wel dat er altijd een spanning is tussen wat je van te voren wel of niet op papier zet, maar ik vind dat dit eigenlijk niet kan. Als je benieuwd bent naar de mening van wijkbewoners en daar waarde aan hecht, zoals er staat, kan je niet volstaan met die ene zin.

  Het zal niet de bedoeling zijn, maar qua planning komt het allemaal erg knullig en ondoordacht over. Pas op 10 maart kun je – maar alleen als je naar het IDEECafé gaat – horen hoe dat ‘enigszinse’ beeld er uit ziet. En hoe wil de commissie de mening van wijkbewoners nog meenemen in de ALV-stukken? Die 14 dagen voor 30 maart klaar moeten zijn, dus minder dan een week na het Café?
  Ik hoop dat de commissie in staat is om in die korte tijd een voorstel te maken voor de ALV waarin rekening wordt gehouden met de discussie en/of uitkomsten van de 10e. Maar dan nog wordt de mening van mensen die niet kunnen op 10 maart, niet meegenomen. Er is geen ruimte voor een schriftelijke reactie; een mening is pas te vormen op basis van de notitie voor de ALV.
  Ik wens de commissie dan ook veel wijsheid toe.

 3. Dag John,

  Mijn dank voor het feit dat je het met twee punten van aandacht met mij eens bent.

  Jij beargumenteert helaas niet waarom de overige twaalf punten van aandacht “er helemaal niet toe doen en afleiden”.

  Jij geeft eveneens niet aan waarom mijn zakelijke punten van aandacht “agressief zijn en geen hout snijden”. Je stelt dit gewoon vast. Geen sterke onderbouwing.

  Nog enkele aanvullingen:

  1. Het bestuur van de BOB, aangevuld met de overlevingscommissie van de BOB, is geen rechtsgeldig orgaan van de BOB. Een dergelijk aangevuld bestuur is illegaal en kan derhalve niet tot rechtmatige en rechtsgeldige besluitvorming komen. Een commissie uit de gelederen van de BOB kan het bestuur wel adviseren. Elke twee weken samen vergaderen (dus nooit afzonderlijk als bestuur vergaderen) lijkt op een interne coup met uitsluiting van de AV van de BOB. Dit leidt tot nietige besluitvorming. Zie in dit verband 14 lid 1 Boek 2 BW: “Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon dat in strijd is met de wet of de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.”

  De AV van de BOB is een orgaan van de vereniging BOB. Het bestuur van de BOB is het andere orgaan van de BOB. Er zijn geen tussenvormen.

  2. Tijdens de extra BOB-AV van 9 november 2015 ontbrak wederom het quorum. Art. 17 lid 8 van de BOB-statuten werd wederom niet toegepast. Ergo: wederom nietige besluitvorming inzake alle agendapunten, inclusief de benoeming van de overlevingscommissie. Deze commissie kan niet ad hoc aangevuld worden door middel van de publieke oproep van mevrouw Janny Atema in BOBnieuws. Dit is uiteraard niet democratisch! Wederom is de Wet van Murphy van toepassing.

  3. John Veldman schrijft hierboven: “Wat leuk dat de BOB een nieuwsbrief heeft uitgebracht en deze huis-aan-huis heeft verspreid in de wijk.” Zeer opmerkelijk, omdat John Veldman hoofdverantwoordelijk is voor het opheffen van de Beijumkrant per 1 november 2014.

  4. BOBnieuws staat niet in de BOB-begroting 2016. Het begrote bedrag voor een wijkkrant zal zeer waarschijnlijk duiden op onkosten voor het glossy Beijum Magazine van Leander Media. Waarvan melding.

 4. Een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een vereniging of een stichting, kan wel werkgroepen hebben. Volgens Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft een vereniging slechts twee “organen”. Namelijk het bestuur en de Algemene Vergadering (de AV, ook wel ALV genoemd). Hierover gaan meerdere artikelen in “Titel 2” Boek 2 BW.

  Een werkgroep van een vereniging dient geen “Eigenmacht” te zijn, die het bestuur van een vereniging overheerst. Bij de BOB denk ik aan de Werkgroep Groene Long en de Werkgroep Groen & Grijs. Een werkgroep kan wel het bestuur adviseren of bijstaan, maar het bestuur neemt de besluiten. Niet een vreemdsoortig orgaan als een combinatie van het restbestuur van de BOB met de zgn. overlevingscommissie of strategiecommissie.
  Een gezonde vereniging heeft een Huishoudelijk Reglement (HR). Voor een redactie van een verenigingsorgaan, indien aanwezig, dient een Redactiestatuut gemaakt te worden.

  John Veldman schrijft op 7 maart 2016 volledig terecht:
  “Naast Janny Atema – wel verkozen – zitten er dan nog twee nieuwe mensen in de commissie op basis van, ja, op basis van wat eigenlijk? Ik vind het een gemiste kans, temeer daar de samenstelling tijdens en direct na de novembervergadering nogal wat stof heeft doen opwaaien, dat daarom geen uitsluitsel wordt gegeven over de persoonlijke samenstelling van de commissie.” Einde citaat.

  Op basis van welk besluit of welk mandaat is die overlevingscommissie in formele zin samengesteld? In ieder geval niet op democratische – en transparante wijze. Gaat de BOB zich als een stichting gedragen met coöptatiegedrag? Zelfaanvulling of zelfbenoeming op basis van een oproep in BOBnieuws? En tevens samen besturen? Dat mag niet volgens het BW en de statuten van de BOB. In verenigingsrechtelijke zin zijn John Veldman en ondergetekende het met elkaar eens. Dat is toch mooi?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.