College positief over Wijkteams Nieuw Lokaal Akkoord

Op 18 december antwoordde het College van B&W op vragen van mevrouw Riemersma van de Stadspartij. Mevrouw Riemersma had informatie over diverse zaken de Wijkteams Nieuw Lokaal Akkoord betreffend. Uit de antwoorden van het College blijkt dat haar informatie niet correct is. Opmerkelijjk is dat in de vragen niets genoemd wordt over zaken die juist in de media naar voren werden gehaald, zoals de ‘perikelen’ in het wijkteam van De Wijert en de vermeende 3,5 ton die aan hekken in Beijum zou zijn besteed. 
Vragen en antwoorden hieronder.

1. Er zijn 15 wijken betrokken bij het NLA. Is er een organisatiestructuur die deze wijken verbindt of werken ze los van elkaar? Hoeveel ‘gewone’ bewoners en hoeveel professionals zijn er betrokken? Fungeren er nog raadsleden als voorzitter? Is er een soort van voorzittersoverleg?
In 15 wijken bestaan NLA-wijkteams. De voorzitters van de wijkteams (trekkers) komen periodiek bij elkaar, aanvankelijk in een zes wekelijks overleg, waarin de voortgang werd besproken en informatie en ideeën werden uitgewisseld. De laatste tijd hebben de trekkers ervoor gekozen om periodiek thema’s te bespreken die voor het functioneren van de wijkteams van belang zijn. Er vindt uitwisseling van informatie plaats via een nieuwsbrief. De programmaleider heeft een aantal keren per jaar overleg met de afzondelijke trekkers. Ook de leden van de stuurgroep wijkvernieuwing onderhouden (via de lijn van de afzonderlijke organisaties) contacten met de leden van wijkteams.
In de huidige bezetting van de wijkteams hebben 45 bewoners zitting, 32 vertegenwoordigers van corporaties, 29 vertegenwoordigers van de gemeente (stadsdeelcoördinatie, OCSW-wijkzaken, stadsbeheer, vensterscholen), 15 overige professionals (Stiel, politie, Stips). Sommige professionals zijn hiermee dubbel geteld omdat ze zitting hebben in meerdere wijkteams.
De kwantitatieve deelname van bewoners binnen de wijkteams is heel verschillend. In Lewenborg zijn tien bewoners lid van het wijkteam. Er is één wijkteam waar geen bewoners zitting hebben in het wijkteam (Tuinwijk) maar daar zijn de lijnen naar actieve bewoners erg kort. Bewoners in het Heel de Buurt overleg geven aan tevreden te zijn over het functioneren van het wijkteam.
Er zijn geen wijkteams waarvan een raadslid voorzitter is. Er zijn wel Heel de Buurt overleggen die staan onder het voorzitterschap van een raadslid.

2. Wordt er een reglement voor besluitvorming gehanteerd? Zijn er bezwaarmogelijkheden voor afgewezen projecten? Zo ja, is dit bekend bij de wijkteamleden? Zo nee, waarom niet?
Wijkteams maken zelf afspraken over de wijze van besluitvorming. Op een beperkt aantal uitzonderingen na, zijn de besluiten in wijkteams met algemene instemming genomen. Bezwaren tegen besluitvorming kunnen worden kenbaar gemaakt bij het Bestuurlijk Overleg NLA, dat de bezwaren naar bevind van zaken afhandelt. Van deze mogelijkheid is door een lid van een wijkteam één keer gebruik gemaakt. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de bezwaarmakers en de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg.

3. Bent u ervan op de hoogte dat er geheimhoudingsverklaringen worden gehanteerd?
Keurt u het hanteren van geheimhoudingsverklaringen goed? Zo ja, waarom?
Het is ons niet bekend dat er geheimhoudingsverklaringen worden gehanteerd.

4. Hoe komt het dat er zo weinig berichtgeving is over de wijkteams NLA? Waarom zijn de verslagen van overleggen bijvoorbeeld niet openbaar?
Aan alle wijkteams is een communicatiemedewerker gekoppeld (van corporatie of gemeente). De wijkteams communiceren over hun projecten via de buurtkrant. Veelal worden er door het wijkteam één of twee pagina’s per wijkkrant gevuld. De programmaleider verzorgt eens per maand een pagina in de Gezinsbode, waarmee bekendheid wordt gegeven aan het NLA. Voor betrokkenen bij het NLA (iedereen kan zich op de verzendlijst laten zetten) wordt regelmatig een nieuwsbrief gemaakt, waarin melding wordt gemaakt van de besluitvorming over projecten in de wijkteams.
De verslagen van wijkteamvergaderingen worden niet actief verspreid, maar zijn wel openbaar. De wijkteams gaan er van uit dat gerichte informatie via wijkkranten meer effectief is als communicatiemiddel.

5. Hoe ligt de getalsverhouding ‘huurders’ en ‘kopers’ in de wijkteams en hoe worden nieuwe leden voor het wijkteam geworven?
We hebben niet precies inzicht in de verhouding tussen huurders en kopers bij de bewoners in het wijkteam. We schatten dat meer dan de helft uit huurders. Een onderzoek dat het Huurders Platform Groningen uitvoerde naar het functioneren naar wijkteams (Op pad in de stad, 24 november 2010) geeft geen aanleiding om ons zorgen te maken over de vertegenwoordiging van het belang van huurders binnen het wijkteam. De aanbevelingen van het Huurders Platform Groningen zijn meegenomen bij de totstandkoming van NLA 2.0.

6. Volgens onze informatie wordt de directeur van Stiel gevraagd is om met projecten te komen. Bent u hiervan op de hoogte? Bent u het met ons eens dat dit oneigenlijk gebruik van NLA geld is?

De directeur van Stiel wordt niet gevraagd om met projecten te komen. Wel komt het voor dat Stiel een offerte uitbrengt op een vraag die door het wijkteam is geformuleerd. Deze offerte wordt vervolgens beoordeeld door het wijkteam.

7. Volgens onze informatie kunnen de “professionals” urendeclaraties indienen. Op deze wijze worden de werkzaamheden voor het wijkteam vergoed. Bewoners kunnen geen uren declareren. Bent u het met ons eens dat dit tegenstellingen en ongelijkheid creëert?
Er worden geen urendeclaraties ingediend door professionals in de wijkteams.
De deelname in het wijkteam is voor de professionals onderdeel van hun reguliere taak.

8. Volgens onze informatie worden uitgevoerde projecten niet goed geëvalueerd. Er wordt niet systematisch nagegaan of hetgeen aanvankelijk toegezegd is ook daadwerkelijk gedaan wordt. Bent u met ons van mening, dat het ontbreken van een deugdelijke evaluatie weinig professioneel is? Indien ja, bent u bereid de procedures aan te passen?
Er is voor ons geen reden om ons zorgen te maken over de uitvoering van de projecten. De wijkteams hebben hier zelf een verantwoordelijkheid in. In het algemeen wordt binnen de wijkteamvergadering verantwoording afgelegd over de voortgang van het project.
Voor de instellingen in de stad (MJD, Stiel, SKSG, Werkpro, etc) die werkzaamheden verrichten voor het NLA wordt via de gemeentelijke lijn een subsidiebeschikking afgegeven (bureau CMS, OCSW) met de daarbij behorende verantwoordingsplicht.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.