Weer plannen voor buitenfitness in de Groene Long van Beijum?

Onderstaande brief is mede namens de BOB door de werkgroep Groene Long verstuurd aan de raadsfracties in de gemeenteraad van Groningen.

In de afgelopen maanden is op meerdere manieren de mogelijke realisering van een plek voor buitenfitness (nu beweegtuin ) in het wijkpark “Groene Long” van Beijum weer aan de orde gekomen. Op verzoek van de wethouder voor sport is eind 2014 een onderzoek gehouden naar de mening van een aantal bewoners van de Jaltadaheerd of ze bezwaar zouden hebben tegen de aanleg van genoemde beweegtuin op het sportveld vlak bij hun woning.

Bij het bezoek van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid aan Beijum op 12 januari jl. stond de mogelijke aanleg van beweegtuin in de “Groene Long” ook op de agenda.

Voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen: de werkgroep Groene Long is in het geheel niet tegen de buitenfitness in of rond Beijum, al wordt her en der anders beweerd. We zijn wel tegen de aanleg daarvan in de “Groene Long” van Beijum en willen dat graag nogmaals uitleggen waarom we dat zijn.

De “Groene Long”

Het wijkpark ligt midden in Beijum en loopt van de Amkemaheerd ter hoogte van de Kremersheerd aan de westkant tot aan Spakenpad aansluitend op het Beijumerbos aan de oostkant ter hoogte van Fultsemaheerd en Boelemaheerd. In het groenstructuurplan van de gemeente Groningen is het een belangrijk aandachtsgebied. Delen van de Groene Long hebben, evenals de Beijumerweg die het gebied doorsnijdt, hoge cultuurhistorische en archeologische waarde. Het hele gebied is een ecologische verbindingszone tussen het groengebied langs het Boterdiep aan de westkant en het Beijumerbos aan de oostkant. Al jaren bekommert de werkgroep “Groene Long” zich om de staat van het wijkpark. Tweemaal per jaar, op een zaterdagmorgen, wordt een actie georganiseerd om de Groene Long schoon te maken van zwerf- en drijfvuil, vogelhuisjes te maken en op te hangen, bollen te planten, te snoeien en dergelijke. Aan deze acties doen per keer gemiddeld 70 wijkbewoners, vanaf 10 jaar tot over de 80 jaar mee. Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het gebied en op deze wijze ook meewerken aan de staat ervan. In het voorjaar doen 200 tot 250 leerlingen van de basisscholen in Beijum mee aan een schoonmaakactie van het park in het kader van “LenteKriebels”.

Herinrichtingsplan

Rond 2008/2009 werd door alle betrokkenen, bij de Groene Long actieve bewoners en gemeentelijke diensten, geconstateerd dat het park een opknapbeurt nodig had om ervoor te zorgen dat Beijum een aantrekkelijke woonomgeving zou blijven. In het Nieuw Lokaal Akkoord hebben bewoners en bewonersgroepen dan ook de aanpak van de Groene Long tot prioriteit verheven. Een vervolgens gevormde ‘klankbordgroep Groene Long’ bestaande uit omwonenden, geïnteresseerde wijkbewoners en professionals heeft in 2010 een analyse en visie opgesteld. Een visie die ook getoetst is aan gemeentelijk beleid.

Deze visie ligt ten grondslag aan de herinrichting van de Groene Long die, gezien de kosten en financieringsbronnen, in drie fasen is onderverdeeld. Twee fasen zijn inmiddels afgerond. De derde fase gaat dit voorjaar van start. Alle drie de fasen zijn via collegevoorstellen door de gemeenteraad goedgekeurd. In totaal kost de hele herinrichting bijna anderhalf miljoen euro, waarvan het leeuwendeel, ongeveer een miljoen, is gefinancierd uit de NLA-middelen voor Beijum.

Visie

In de jaren voor de aanpak was het park al verkleind door de aanleg van een voetbalkooi ter hoogte van de Bentismaheerd en het PedalPark ter hoogte van de Grevinga- en Bunnemaheerd. Een verdere verkleining door permanent gebruik van een andere activiteit past niet in de opgestelde visie. Daarin is uitgegaan van het standpunt dat het park na gebruik voor bepaalde activiteit of gebeurtenis weer ‘ongeschonden’ moet w orden achtergelaten zodat anderen daar geen hinder van ondervinden. Het beste voorbeeld hiervan is het sportveld tussen Jaltadaheerd en PedalPark dat op Koningsdag, voorheen Koninginnedag, wordt omgetoverd tot een grote rommelmarkt. De dag erop wordt ‘gewoon’ weer volop gesport.

Het plan voor een beweegtuin met verlichting, aansluiting voor water, een overdekte zitplek, etc. voorziet in een permanent gebruik van dat deel van het park. De toestellen staan er continu, ander gebruik van die plek is niet mogelijk zodat dit plan haaks staat op de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de herinrichting.

Beweegtuin

Vanaf de start van het buitenfitness plan in 2012, is door de initiatiefnemers, van wat toen nog buitenfitness werd genoemd, de “Groene Long” genoemd als de enige plek voor de realisatie ervan. In de loop van de afgelopen jaren is het plan enkele keren aangepast, het werd groter en duurder, vooral op basis van een door de werkgroep gehouden onderzoek. Bij het zoeken naar draagvlak en (deel)financiering is het plan twee keer ingediend bij het wijkteam Beijum van het NLA, maar beide keren afgewezen. Niet onbelangrijk in deze afwijzingen is naar onze mening de in de wijk ontstane discussie over de plek. Uit het onderzoek van de initiatiefnemers blijkt dat veel mensen dit plan wel in de wijk gerealiseerd willen zien, maar uit eigen onderzoek is gebleken dat veel bewoners daarmee juist niet de Groene Long bedoelen.

Weer de Groene Long

We betreuren dat het er op lijkt dat een hernieuwde discussie over buitenfitness gaat over alleen een vestigingsplek en dat er weer geluiden worden gehoord dat alleen de Groene Long de enige plek is waar deze voorziening zou moeten komen. Alsof de rest van het plan al in kannen en kruiken is. We horen ook steeds verschillende geluiden over het totale oppervlak die voor het plan voor de beweegtuin nodig is. De laatste afmeting 20×20 meter, is genoemd door de initiatiefneemster zelf bij het bezoek van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid op 12 januari jl. aan Beijum. Een ideale plek midden in de wijk grenzend aan de Groene Long, groter dan 20×20 meter en die bovendien aan deze voorwaarden en andere randvoorwaarden voldoet is, namelijk op het terrein van het Trefpunt (die dit ook al eens heeft aangeboden), is voor de werkgroep buitenfitness blijkbaar geen serieuze optie, dat bevreemdt ons om onderstaande redenen in hoge mate. De benodigde infrastructuur en voorzieningen, zoals verlichting, water, koffie, thee, frisdrank, toiletten, overdekte ruimte voor sociale contacten zijn daar al aanwezig! Ook het toezicht en onderhoud zou bij het Trefpunt kunnen worden onder gebracht. Alles bij elkaar zou het een veel lagere investering vergen dan de tot nu toe genoemde kosten van tussen de €125.000 en €150.000 (nagenoeg € 100.000 voor alleen de fitnesstoestellen, rest de bijkomende kosten voor bouwrijp maken en aanleg e.d.) zoals de begroting laat zien. Over beheer en onderhoud is in de begroting even wel nog niets geregeld.

De locatie is onderdeel van een plan

Nogmaals. De werkgroep Groene Long en de klankbordgroep Groene Long zijn niet tegen de komst van buitenfitness in of langs de rand van Beijum. We zijn, net zoals andere partijen met wie we overleg hebben en die deze brief onderschrijven, van mening dat locatie van het dure plan niet voorop dient te staan en op deze wijze voor onrust en tweespalt in de wijk zorgt. De locatie zou onderdeel zou moeten zijn van een totale afweging van alle randvoorwaarden: kosten van aanleg, onderhoud en beheer, eventuele financiers en mogelijke gebruikers van buiten Beijum. Een vergelijking met de een paar jaar geleden aangelegde skatebaan onderaan de Kardingerbult, is zeker aan de orde. Gefinancierd vanuit algemene middelen, maar bedoeld voor skaters uit het hele stadsdeel. Omdat niet elke wijk een eigen dure skatevoorziening nodig heeft en krijgt. Naar onze mening zou een plek bij het startpunt van de 4 mijl van Kardinge (naast het klimcentrum Bjoeks) veel aantrekkelijker zijn voor potentiële gebruikers. Mochten ook de raadsfracties van mening zijn dat het dure buitenfitness plan midden in de wijk Beijum gerealiseerd moet worden, kiezen wij om eerder genoemde redenen voor de locatie Trefpunt. We roepen hierbij beide initiatiefnemers, waar van één al enige tijd buiten de wijk woont op, om zich te beraden op de wijze waarop ze nu menen hun plan te moeten doordrukken in de Groene Long. Daarmee wordt de angel uit de emotionele discussie gehaald en kan het weer gaan over de inhoud.

We vragen de raadsfracties nadrukkelijk zich in dossier te verdiepen en zich een mening te vormen.

 

Mede namens de:

Werkgroep Groene Long

Klankbordgroep Groene Long

Stichting de Beijumerweg

Bewonersorganisatie Beijum (BOB)

 

Frans Egberink en Theo Smit

 

1 reactie op “Weer plannen voor buitenfitness in de Groene Long van Beijum?

  1. Ik zou hetgeweldig vinden als er een dergelijke “buiten fitness” in onze wijk gerealiseerd zou worden!! Ik denk dat het kan bijdragen aan het in beweging zetten van de jeug die het geld niet over hebben (of het geld niet hebben) voor een fitness abonnement. Het maakt mij niet uit waar het gerealiseerd wordt, de groene long lijkt mij ook een prima optie. Maar sociale controle is denk ik wel van groot belang zodat de vandaal bestendige apparaten niet een “dat zullen we nog wel eens zien” object worden voor vandalen. Ik hoop dat het plan zo snel als mogelijk door gaat. Groet Marc Bleeker

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.