Bomen over bomen

Bomenplan Beijum: Meerjarenplan vervanging bomen.

We hebben de eerste najaarsstorm gehad. Ook in Beijum zijn nogal wat bomen gesneuveld. Soms tot tevredenheid van omwonenden, soms ook tot verdriet. Bomen houden ons bezig. Zodra de bomen weer in blad krijgen ontvangt de gemeente regelmatig vragen van bewoners of een boom of bomen in hun woonomgeving gekapt of gesnoeid kunnen worden. Sommige mensen willen graag meer licht in hun tuin. Anderen vinden juist de pluisjes die bepaalde bomen in het voorjaar verspreiden vervelend.

Algemeen

Groningen is groen. Onze stad telt meer dan 180.000 bomen. Bomen zijn belangrijk, ze maken de omgeving mooier, hebben een positieve invloed op het stadsklimaat en verbeteren de luchtkwaliteit. Ook brengen bomen andere natuur in de stad zoals vele insectensoorten en vogels. De gemeente is zuinig op die bomen en op de natuur in de stad. We kappen niet tenzij daar een goede reden voor is.

Snelle groeiers
In onze relatief jonge wijk is in het verleden veel snel groeiend groen aangeplant. Bomen zoals populieren en wilgen. Dat gebeurde destijds om de wijk snel een groene aanblik te geven. En dat is ook gelukt. Het is prettig wonen in Beijum en dat komt ook door het groen. Maar de snelle groeiers geven nu soms overlast. Daarom wordt ook voor onze wijk gewerkt aan een bomenbeheerplan.

Beheerplan bomen
Voor Lewenborg is al een beheerplan voor bomen gemaakt. Ook voor Beijum komt dus zo’n bomenbeheerplan. Hierin staat een meerjarenplanning voor het vervangen van bomen. Dat kunnen wat minder duurzame bomen zijn, die worden vervangen door duurzamere boomsoorten. Maar het kan ook gaan om bomen die veel overlast geven. Met dit plan wil de gemeente voorkomen dat in de toekomst in korte tijd veel bomen tegelijk gekapt moeten worden. En het plan ondersteunt het streven naar een duurzaam en evenwichtig bomenbestand in de wijk.

De grote groengebieden rond Beijum en de Groene Long vallen buiten het bomenbeheerplan. Dat komt omdat hier nog andere zaken een rol spelen.

Voorbereiding

De gemeente bereidt dit plan voor in overleg met de werkgroep Groen en Grijs van de BOB.  In de Beijumkrant stond een oproep om klachten over bomen te melden. Daar hebben veel bewoners gebruik van gemaakt. Deze meldingen worden zo mogelijk in het plan verwerkt.

Aanpak

Alle geïnspecteerde bomen (circa 1.000 stuks bomen) zijn beoordeeld om te bepalen met welke prioriteit en wanneer de bomen gekapt moeten worden. Is dat volgend jaar, over drie of over acht jaar? We werken met vier categorieën, waarbij de bomen in een periode van 10 jaar worden geveld, behalve die bomen die zo lang mogelijk behouden moeten blijven. De periode van 10 jaar is gebaseerd op de verwachte levensduur van de bomen en de daarmee samenhangende (groter wordende) problemen.

Puntentelling

Om de bomen goed te beoordelen wordt gewerkt met een puntentelling. Het schema van de puntentelling staat hierbij genoemd. De bomen krijgen punten op basis van hun vitaliteit en hun verwachte levensduur (wel of geen duurzame boomsoorten).
Vitale bomen met een lange levensduur krijgen meer pluspunten. Ook krijgt een boom punten op basis van overlast. Bijvoorbeeld overlast door wortelopdruk in de stoep of overlast als gevolg van de afstand van de bomen tot de bebouwing. Hierbij krijgen de bomen die meer overlast veroorzaken meer minpunten. Het puntentotaal levert een saldo op dat van invloed is op de fasering waarin de bomen gekapt dienen te worden. Behalve de puntentelling kunnen nog een aantal aanvullende omgevingsaspecten aan de beoordeling toegevoegd worden die van invloed zijn op de uiteindelijke kapfasering. Niet bij alle bomen zijn de aanvullende aspecten van belang.  Bij dit artikel ziet u daarvan op de volgende bladzijde de eerste resultaten in de vorm van een faseringskaart. Het concept wordt straks verder uitgewerkt. De huidige eerste uitkomsten moeten bijvoorbeeld per gebied nog verder worden bekeken.

Bovenstaand artikel is afkomstig van de Gemeente Groningen i.s.m. Grontmij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.